Välkommen till S:t Lukas Bromma

Journalföring

SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING
Inom S:t Lukas samtalsmottagningar i Sverige tillämpas sammanhållen journalföring. Vi använder inom vår organisation ett separat journalsystem, som inte har någon teknisk koppling till journalsystem hos andra vårdgivare. Det innebär att en region, landsting eller annan privat vårdgivare inte har tillgång till din journal.

Sammanhållen journalföring är ett sätt för vårdgivare att under vissa förutsättningar dela vårddokumentation. Det är endast den som deltar i din behandling som har rätt att öppna, läsa och skriva i din journal, men i en akut situation eller om din terapeut skulle bli långvarigt förhindrad att arbeta, kan journalen göras tillgänglig för ansvarig personal. All tillgång till journaluppgifter skyddas genom identitetskontroll av behörig personal. Du som patient har rätt att få information om den åtkomst av dina uppgifter som förekommit (loggningsinformation).

För din säkerhet har S:t Lukas journalsystem ett tekniskt varningssystem som förebygger obehörig tillgång till journaluppgifter. Om en annan terapeut skulle läsa din journal eller försöka göra det följs detta upp automatiskt inom vårt kvalitetsledningssystem. Om du inte samtycker till sammanhållen journalföring enligt ovanstående har du rätt att be att få din journal spärrad.
Tala med din behandlande psykoterapeut om du har frågor kring sammanhållen journalföring.