Välkommen till S:t Lukas Falun

Personal


Inger Wahlman

Ordförande S:t Lukas Dalarna

Styrelsen i Föreningen S:t Lukas Dalarna är huvudman och arbetsgivare för mottagningen. Kontakta mig när det gäller frågor om föreningen och programverksamhet.


Fredrik Soljevik

Verksamhetschef, organisationspsykolog, leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog och har tidigare varit verksam inom öppen- och slutenvårdspsykiatri för barn och ungdomar. Sedan 2015 har jag arbetat här på S:t Lukas Dalarna med terapier men också med insatser riktade mot arbetsgrupper och ledarskap. Jag läser en psykologspecialistutbildning och i den har jag bland annat vidareutbildat mig till handledare och inom grupp-, ledar- och organisationspsykologi.

Som organisationskonsult har jag erfarenhet av arbete med både grupper och individer på olika nivåer inom privat, offentlig och idéburen verksamhet. Det gäller såväl individuell handledning som grupputveckling för medarbetare och chefer.


Ann-Sofie Rendalen

Socionom och leg psykoterapeut. KBT och cert. CBT-E (behandling för ätstörningar).

Jag är utbildad socionom och leg. psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi. Tidigare har jag arbetat inom sluten psykiatrisk vård och med ätstörningar inom öppenvården.

Inom Sankt Lukas arbetar jag med olika former av psykisk ohälsa t.ex. ångest och depression. Jag erbjuder personalstöd för svårigheter inom arbetslivet samt psykoterapeutisk behandling för relationella- och interpersonella svårigheter.


Frida Pedersson

Leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog sedan 2009 och har arbetat inom bland annat vuxenpsykiatri, primärvård, företagshälsovård och inom smärtvården. Min metod är kognitiv beteendeterapi (KBT) och jag har ofta tonvikt på Acceptance and Commitment Therapi (ACT), där utgångspunkten är att få hjälp att hantera svåra tankar och känslor och kunna leva sitt liv i enlighet med sina värderingar trots närvaron av svåra upplevelser. Några av mina kompetensområden är behandling av ångestproblematik, stress- och utmattningsproblematik och de psykologiska aspekterna kopplade till somatiska problem – såsom långvarig smärta och tinnitus. Jag har även erfarenhet av utredningar och insatser vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På S:t Lukas arbetar jag med individuell psykoterapi, handledning för personal och chefer samt samtalsstöd för problem inom arbetslivet.


Karin Sundström

Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator och familjerådgivare

Jag är socionom, familjerådgivare och har steg1-utbildning i psykodynamisk psykoterapi.

Har tidigare arbetat många år som kurator inom sjukvården med somatiskt sjuka patienter och deras familjer.

Finns nu sedan några år på S:t Lukas, där en stor del av min tid går till Svenska kyrkans familjerådgivning. Där arbetar jag med par, enskilda, familjer och övriga nära relationer.

En del av min tjänst innefattar även samtalsstöd och samtalsterapier för individer som beviljats samtal via sin arbetsgivare eller söker själva.

 


Petra Hopfgarten

Socionom, leg. psykoterapeut

 

Jag är socionom och leg psykoterapeut och arbetar med psykoterapi i olika former; individuella kontakter, familjer och par. Jag jobbar även med handledning.

Min grund är relationell, affektfokuserad psykoterapi. Affektfokuserad psykoterapi innebär att man aktivt fokuserar på känslorna. Om vi stänger av våra känslor leder det till ångest. Genom att låta känslorna få betydelse, kan man få ångesten att minska. Det är en väg att hitta kraft till annan förändring och att öka sin självmedkänsla. Att arbeta relationellt innebär att man  har ett tydligt fokus på relationer, både det som sker i relationen med terapeuten och utanför. En trygg relation i terapirummet är utgångspunkten för att kunna göra ett bra terapeutiskt arbete tillsammans.

Jag har arbetat med psykoterapier sedan början av 2000-talet, framför allt inom psykiatrin, både med vuxna och ungdomar. Där har jag bl a arbetat med traumabehandling, familjeterapi och DBT. Jag arbetar också med parterapi.

Jag arbetar också mycket med traumabehandling, främst genom EMDR, en ögonrörelseterapi som visat sig effektiv mot trauma.

 


Peter Nevell

Leg. psykolog

Jag är legitimerad psykolog och arbetar sedan 2022 på S:t Lukas med psykoterapier och samtalsstöd. Tidigare har jag varit verksam inom vuxenpsykiatrin i mer än 20 år, där jag arbetat med individual- och gruppbehandlingar, bedömningar och med en del lednings- och sidouppdrag. På senare år har jag utbildat mig i och arbetat med mentaliseringsbaserad terapi (MBT).

I mitt psykoterapeutiska arbete har jag en psykodynamisk grund och en relationell inriktning, ofta med fokus på mentalisering. Att mentalisera innebär att försöka se sig själv utifrån och andra inifrån (“holding mind in mind”); att här och nu vara i kontakt med sitt inre, ha empati med andra och att förhålla sig nyfiket utforskande på sitt eget och andras inre utifrån en icke-vetande position. Genom att utveckla och stabilisera sin mentaliseringsförmåga får man verktyg att reglera sina känslor, förbättra sina relationer och öka sin självmedkänsla.


Ylva Axelson-Fisk

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, cert. EMDR-terapeut och symboldramaterapeut

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut. På S:t Lukas Dalarna arbetar jag med chefshandledning, personalhandledning i grupp eller enskilt, psykoterapi, personalstödjande samtal och krissamtal. I mitt psykoterapeutiska arbete utgår jag ifrån ett psykodynamiskt relationellt affektfokuserat perspektiv, olika metoder integreras i terapiarbetet såsom visualiseringstekniker, symboldrama och traumabearbetning med EMDR. Jag är speciellt intresserad av människans bildskapande förmåga och hur den kan användas i psykoterapi för att nå kontakt med känslomässigt material som är svårt att nå med enbart samtal. Därför har jag utbildat mig i hypnos, symbolterapi och symboldrama metoder som använder olika typer av visualisering för att underlätta och fördjupa den psykoterapeutiska bearbetningen. Du kan läsa mer på http://www.symboldrama.se och http://www.hypnosforeningen.se

Jag har 30 års erfarenhet som handledare och psykoterapeut och har arbetat med uppdrag för många olika uppdragsgivare såsom vård och omsorg, skola, kyrka, statliga myndigheter och i privata verksamheter.