Välkommen till S:t Lukas Järfälla

Psykodynamisk terapi

Detta är den mest använda terapiinriktningen hos S:t Lukas.  Användningen av psykodynamisk psykoterapi är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper. Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem.

Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. Ordet ”dynamisk” betonar att individers inre liv på så vis kan vara mer eller mindre i balans.

I mötet med konfidenten är psykoterapeuten engagerad, nyfiken och vill förstå klientens problem och belägenhet. Samarbete och kontakt jämsides med acceptans är grundförutsättningar, där acceptans innebär att terapeuten inte värderar och bedömer det som berättas, utan att man vill förstå mening och sammanhang. Man ger inte heller råd och anvisningar. Arbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande av hur och varför konfidenten har hamnat ur kurs.

Man kan gå i både kortare eller längre terapi. Vanligast inom S:t Lukas är upp till 20 tillfällen.

KBT – Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa. Olika KBT-terapier betonar de två perspektiven i olika utsträckning. Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag (till exempel spindlar, sociala situationer) till dess att obehaget försvunnit, fokuserar kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster. De två perspektiven och teknikerna förekommer dock ofta tillsammans.

I KBT arbetar man framförallt med fokus på nuet och framtiden. I terapin arbetar klient och terapeut aktivt tillsammans med att kartlägga och förstå klientens tankar, handlingsmönster och reaktioner i samspelet med sin omgivning. Genom att bli medveten och få förståelse om hur vi gör och tänker kan vi lättare göra förändringar och på så sätt påverka våra egna liv i en positiv riktning.

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat och målinriktat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Både konfident och terapeut är aktiva under samtalet. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp.

Antalet träffar beror på vilka problem man har och vad man vill uppnå. Vanligast är mellan 5-20 tillfällen. Vid en avgränsad fobi kan det räcka med ett par tillfällen. När behandlingen är slut kan man vilja ha en eller flera uppföljningstillfällen med några månaders mellanrum för att hålla fast vid förbättringen och inte falla tillbaka i gamla vanor.

KBT är en uppskattad metod vid

  • stresshantering
  • panikångest
  • social fobi
  • sömnsvårigheter

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR är en psykoterapeutisk metod för att komma åt och behandla traumatiska minnen. Det kan handla om starka känslor från traumatiska händelser som olyckor, övergrepp eller naturkatastrofer. Det kan även handla om svåra livssituationer som dödsfall i familjen och panikångest. Dessa känslor kan vara svåra att nå medvetet och kan ge upphov till PTS, posttraumatisk stressymptom, med obehag som t.ex mardrömmar, ångest och låg självkänsla.

Metoden går ut på att använda en kombination av visualisering och ögonrörelser där det störande minnet bearbetas samtidigt som terapeutens fingrar förs fram och tillbaka framför konfidentens ansikte. Detta varvas med paus och samtal. Under processen kommer känslorna inför traumat sannolikt att förändras. Det blir då lättare för varje terapitillfälle att släppa obehaget och gå vidare.

Interpersonell psykoterapi, IPT

Interpersonell terapi, ITP, är en kortidsterapi som främst har utarbetats och använts vid depression. I Interpersonell terapi ligger fokus på hur problem i mänskliga relation medverkar till psykisk ohälsa, men även hur psykiska problem påverkar relationerna till andra. Ofta ingår rollspel och träning av hur man samspelar med andra människor i behandlingen. Man brukar träffa terapeuten ca 16 gånger, men det kan variera. IPT har hämtat idéer från både psykodynamisk teori och kognitiv terapi.

Hur går jag vidare?

Kontakta oss på 08-58033733 eller jarfalla@.sanktlukas.se för att boka tid för ett första samtal.