Välkommen till S:t Lukas Kronoberg/växjö

PATIENTINFORMATION GDPR

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering och bokföring. De tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen, Dataskyddsförordningen och bokföringslagen.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom ibland rapporteras till myndigheter, försäkringsbolag och liknande. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss eller beställt tjänst av oss och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare.

Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen. Bokföringsunderlag , tex fakturor skall sparas i 7 år.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Vilka rättigheter har jag?

  • Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

  • Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på http://www.ivo.se för att få detta prövat.

  • Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

  • Spärra uppgifter i din patientjournal

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst.
Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.
Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.

  • Invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

  • Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

  • Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till datainspektionen.
Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, http://www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar du oss?

Verksamhetschefen ansvarar för dataskyddsfrågor.
Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Anders Claesson

tel. 073-510 21 88
mail: anders.claesson@sanktlukas.se

Dataskyddsombud är S:t Lukas IT-samordnare samt samordnare för kvalitetsgruppen, maila info@.sanktlukas.se

Personuppgiftsbiträde är S:t Lukas generalsekreterare, maila info@.sanktlukas.se