Välkommen till S:t Lukas Mölndal

Behöver du någon
att samtala med?

Vi stöttar människor i alla åldrar genom samtal. Hos oss arbetar legitimerade psykologer och psykoterapeuter med bred kompetens.


För dig som privatperson

Välkommen att boka ett besök på vår mottagning eller via videosamtal. Du kan gå enskilt eller få stöd i form av par- eller familjesamtal. 
 
På S:t Lukas möter du enbart legitimerade psykoterapeuter och psykologer. Att all personal är legitimerad innebär en kvalitetssäkring för dig som sökande. Legitimerad personal följer sjukvårdens lagar om sekretess och tystnadsplikt. Våra insatser är grundade i vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
Vi har bred kompetens inom olika psykoterapeutiska inriktningar och tidigare mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete och idéburna organisationer.


Vad kan jag söka för?

Vanliga anledningar till att man kommer på samtal hos oss är: 
 • Livskriser av olika slag 
 • Relationsproblem i yrkesliv eller i privatliv
 • Sorger och förluster 
 • Sjukdom eller olycka som påverkat din livssituation 
 • Stressrelaterad ohälsa 
 • Depression/nedstämdhet 
 • Ångest/oro 
 • Existentiella livskriser och frågeställningar 
 • Förbättrad självkännedom 

Olika inriktningar av psykoterapi

Vår personal har olika kompetenser, vilket gör det möjligt att anpassa samtalen efter dina behov och önskemål.
De huvudsakliga inriktningar av psykoterapi vi erbjuder är:


KBT – Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. KBT är en uppskattad metod vid stresshantering, panikångest, social fobi och sömnsvårigheter.

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa. Olika KBT-terapier betonar de två perspektiven i olika utsträckning. Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag (till exempel spindlar, sociala situationer) till dess att obehaget försvunnit, fokuserar kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster. De två perspektiven och teknikerna förekommer dock ofta tillsammans.

Man arbetar framförallt med fokus på nuet och framtiden. Klient och terapeut arbetar aktivt tillsammans med att kartlägga och förstå klientens tankar, handlingsmönster och reaktioner i samspelet med sin omgivning. Genom att bli medveten och få förståelse kan vi lättare göra förändringar och på så sätt påverka våra egna liv.

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat och målinriktat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Både konfident och terapeut är aktiva under samtalet. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp.

Antalet träffar varierar mellan 5-20 och beror på vilka problem man har och vad man vill uppnå.

Vid en avgränsad fobi kan det räcka med ett par tillfällen. När behandlingen är slut kan man vilja ha en eller flera uppföljningstillfällen med några månaders mellanrum för att hålla fast vid förbättringen och inte falla tillbaka i gamla vanor.

KBT är en uppskattad metod vid:
 • stresshantering
 • panikångest
 • social fobi
 • sömnsvårigheter


PDT – Psykodynamisk terapi

En utgångspunkt i psykodynamisk psykoterapi är att individens livshistoria, särskilt de första åren, har stor betydelse för den vuxna människans liv. I psykodynamisk psykoterapi arbetar man därför delvis med att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från klientens tidiga livshistoria och att i ljuset av denna tolka och förstå klientens liv här och nu, med allt vad det innebär av relationer, känslor och livsmönster. Man kan säga att man använder ”då” för att bättre förstå och förändra ”nu”. Genom att bli medveten om dessa mönster blir de möjliga att förstå och känna igen, och det blir då lättare att förändra till mer ändamålsenliga livsmönster. 

Psykodynamisk psykoterapi kan variera från långtidsterapier på flera år till korttidsterapier på 10–15 tillfällen. Det är vanligt att man träffas en gång/vecka, men det kan också förekomma både tätare och glesare intervall. Efter en noggrann intervju och bedömning kommer psykoterapeut och klient överens om ramar och vad som ska vara fokus för behandlingen. 

I en korttidsterapi avgränsar man en speciell problemställning som man arbetar med. Psykoterapeuten är då också mer aktiv i sitt förhållningssätt och hjälper till att hålla fast samtalet vid det fokus man har kommit överens om. I en långtidsterapi lämnas ett större utrymme för att följa klienten och att mer djupgående bearbeta det som i stunden kommer upp.  

Att bli medveten om sina känslor och reaktioner – och var de kommer ifrån – kan i förlängningen förändra vår självbild och självkänsla. 


Par- och familjeterapi

I den inledande fasen av parterapi görs en kartläggning av problemställning, dvs varför man söker, hur familjekonstellationen ser ut, boende, arbete, ekonomisk situation, fysisk och psykisk hälsa samt ev. missbruk. Kartläggningen ligger till grund för den fortsatta terapin. Parens gemensamma eller olika förväntningar på insatsen klargörs och formuleras. Kontinuerlig utvärdering sker av om samtalen leder i riktning mot önskat utfall av insatsen samt av vad som kan behöva justeras för att uppnå detta.  
 
Ibland behöver andra familjekonstellationer än par hjälp med sina relationer. Fler än två personer deltar och vi kallar det familjeterapi. Det kan då vara föräldrar, barn, unga vuxna, syskon, far-/morföräldrar och andra släktingar som deltar.  
 
Den teoretiska grund vi utgår från i detta arbete är systemteori. Den innebär i korthet att de som lever i en parrelation eller i en familj betraktas som ett system, där de personer som ingår i systemet alltid påverkar varandra. Det identifierade symptomet kan ha sin orsak någon annanstans i systemet än där det visar sig. Lösningen på problem i systemet ligger oftast inte i att förändra enskilda individer utan istället i att förändra kommunikationen och relationen mellan dem som ingår i systemet.  
Enstaka samtal kan ibland ge en bra hjälp på vägen, ibland träffas man mer regelbundet under längre tid.  


EMDR – Traumabehandling

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – är en psykoterapeutisk metod för att komma åt och behandla traumatiska minnen. Det kan handla om starka känslor från traumatiska händelser som olyckor, övergrepp eller naturkatastrofer. Det kan även handla om svåra livssituationer och panikångest. Dessa känslor kan vara svåra att nå medvetet och kan ge upphov till PTS, posttraumatisk stressymptom, med obehag som t.ex mardrömmar, ångest och låg självkänsla.

Metoden går ut på att använda en kombination av visualisering och ögonrörelser där det störande minnet bearbetas samtidigt som terapeutens fingrar förs fram och tillbaka framför konfidentens ansikte. Detta varvas med paus och samtal. Under processen kommer känslorna inför traumat sannolikt att förändras. Det blir då lättare för varje terapitillfälle att släppa obehaget och gå vidare.  

Hur går jag vidare?

Du som privatbetalande kund är välkommen att själv boka tid för ett första samtal i vår onlinebokning.