Välkommen till S:t Lukas Mölndal

Sammanhållen journalföring

S:t Lukas tillämpar sammanhållen journalföring

Inom S:t Lukas tillämpar vi sammanhållen journalföring och det gör att uppgifter i din patientjournal kan göras tillgängliga för annan leg. psykoterapeut/leg. psykolog inom S:t Lukas om du t.ex flyttar och på nytt söker stöd hos en annan S:t Lukasmottagning i Sverige.
Du kan stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra uppgifter i din journal.
Fråga din behandlare om du vill veta mer.

Hos S:t Lukas i Göteborg AB hanteras dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och den ersätter personuppgiftslagen.

Mycket är sig likt från personuppgiftslagen men skyddet för den personliga integriteten har stärkts. GDPR förbjuder all hantering av personuppgifter utan stöd i lag. Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet. De lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom S:t Lukas verksamhet är i huvudsak sekretesslagen, patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och bokföringslagen.

Varför registreras mina personuppgifter?

S:t Lukas i Göteborg AB är en vårdgivare vars verksamhet styrs av Socialstyrelsens riktlinjer och Hälso- och sjukvårdens lagar. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, patientsäker och trygg vård. S:t Lukas i Göteborg AB är skyldig att föra patientjournal avseende varje patient. Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt och samtidigt skyddar din integritet.

Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering och bokföring. S:t Lukas i Göteborg AB har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournal och hälso- och sjukvårdsregister utan ditt samtycke. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss, beställt tjänst av oss och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åläggs oss i egenskap av vårdgivare. Med personuppgifter avses namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Kontaktuppgifterna sparas minst 10 år i vårt patientjournalsystem i enligt med bestämmelserna i Patientdatalagen. Bokföringsunderlag, t.ex. fakturor sparas i 7 år. Personuppgifter inom Hälso-och sjukvården omfattas av sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. S:t Lukas i Göteborg AB kan därför inte lämna ut dina personuppgifter med mindre än en lagstiftning föreskriver det – eller om du ger ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. Som patient har du rätt att få ta del av din patientjournal.