08/06

2017

Vill Socialstyrelsen tvinga fram vård mot bättre vetande?

Utdrag ur debattartikel publicerad i Läkartidningen 8 juni 2017 gällande Socialstyrelsens nya riktlinjer.

Socialstyrelsen publicerade i december 2016 remissversionen av nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Tvärtemot aktuell forskning, internationella riktlinjer och framgångsrik mångsidig vård i andra länder vill Socialstyrelsen införa en förvånansvärt ensidig vård i Sverige som i huvudsak ska bestå av enbart KBT samt psykofarmaka och elbehandling.

Så gott som samtliga remissvar från forskare, yrkesföreningar, fackförbund och patientorganisationer är starkt negativa till förslaget. Man vänder sig mot dess ensidighet och brist på vetenskapligt stöd och anser att förslaget är så pass bristfälligt att det bör dras tillbaka eller omarbetas. Hitintills har dock Socialstyrelsen inte visat någon vilja att ta till sig kritiken.

I en stor mängd remissvar från forskare vid Karolinska institutet och Stockholms, Linköpings, Lund och Uppsala universitet påtalas att riktlinjerna är felaktiga och att Socialstyrelsen saknar vetenskapligt stöd för sin centrala slutsats att enbart KBT skulle ha bäst effekt och därför ensidigt bör rekommenderas.

Ett tjugotal yrkesföreningar och fackliga organisationer (Akademikerförbundet SSR, Sveriges psykologförbund, PsykoterapiCentrum med flera) och de större patientorganisationerna (Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH och Svenska ångestsyndromsällskapet, ÅSS) är också starkt negativa till förslagets ensidighet och brist på bredd. Flertalet kräver att riktlinjerna omarbetas helt eller delvis. Vårdgivare som Röda Korset, S:t Lukas, Ericastiftelsen, Stadsmissionen samt ett flertal landsting är också starkt negativa till förslaget.

Läs hela debattartikeln här

Katja Bergsten, fil dr, universitetslektor, Uppsala universitet
Gunnar Bohman, med dr, f d universitetslektor, Stockholms universitet
Håkan Johansson, docent, studierektor, Lunds universitet
Björn Philips, docent, universitetslektor, Stockholms universitet

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?