Integritetspolicy

GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas. Vi på S:t Lukas vill se till att du som konfident/kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

S:t Lukas behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
  • Tillhandahållande och administration av S:t Lukas tjänster, kurser, utbildningar, frukostseminarier eller andra uppdrag som du anmält dig till eller beställt.

Vi är alla ålagda tystnadsplikt enligt Patientsäkerhetslagen och har tillgång till handledning i vårt arbete. Vi är skyldiga att föra journaler och följa Hälso- och sjukvårdslagens regler. Journalen förvaras i tio år efter avslutad terapi och makuleras därefter.

I enlighet med dataskyddslagen vi en integritetspolicy som anger hur dina personuppgifter sparas och används under tiden du går i samtal hos oss. Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på info@sanktlukas.se

 

Patientinformation GDPR

Varför registreras mina personuppgifter?

S:t Lukas är en vårdgivare vars verksamhet styrs av Socialstyrelsens lagar och riktlinjer. De tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom S:t Lukas verksamhet är patientdatalagen, dataskyddsförordningen och bokföringslagen.

S:t Lukas är skyldig att föra patientjournal avseende varje patient/konfident. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Varje gång du kontaktar S:t Lukas registreras personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering och bokföring. S:t Lukas har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss eller beställt tjänst av oss och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare.

 

Hur behandlas mina personuppgifter?

Kontaktuppgifterna sparas 10 år i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Bokföringsunderlag, t ex fakturor, sparas i 7 år. Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. S:t Lukas kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter med mindre än att lagstiftning föreskriver det, eller om patienten/konfidenten ger sitt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att S:t Lukas kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

 

Vilka rättigheter har jag?

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Du har möjlighet att få en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter. Det är uteslutande din behandlande terapeut och i förekommande fall verksamhetschefen.

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som S:t Lukas utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling av personuppgifter du invänder mot.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till S:t Lukas eller till Integritetsskyddsmyndigheten.  www.integritetsskyddsmyndigheten.se

 

Du är välkommen att kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är verksamhetschef på resp. S:t Lukas mottagning. Mailadresser inom vår organisation följer principen förnamn.efternamn@sanktlukas.se. Du hittar våra mottagningars kontaktuppgifter här: https://sanktlukas.se/mottagningar/

Dataskyddsombud är S:t Lukas IT-samordnare samt samordnare för kvalitetsgruppen. Du kan alltid maila info@sanktlukas.se för att få kontakt.

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?