Vår idé och vision

”Samtal hjälper.”
Vår bärande idé handlar om samtalet som läkande och utvecklande kraft
i såväl kris och psykiska svårigheter som i vardagens olika prövningar.

”Mötesplatser med meningsskapande samtal för alla”.
Vår vision är att alla människor i samhället har rätt till stödjande och professionella samtal om livsfrågor i kris och i situationer i livet då vi behöver stöd och hjälp för att utvecklas.

Vår värdegrund

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rätt att få stöd då man behöver. Vi ser varje människa som en unik individ med personliga erfarenheter och förmågor. S:t Lukas möter människor med vitt skilda erfarenheter och behov. Det är självklart för oss att bemöta alla individer och grupper med öppenhet och respekt oavsett könsidentitet, kulturell bakgrund eller tro. Vi utgår från en helhetssyn på människan där såväl känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov blir en del av samtalet.Vi vet att existentiella frågor som mening och sammanhang är avgörande för den psykiska hälsan.

Kvalitet

S:t Lukas mottagningar drivs av professionell personal som utför psykoterapeutisk behandling. Personalen är legitimerad och metoderna bygger på aktuell forskning.
Då flertalet mottagningar bedriver både psykodynamiskt psykoterapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och familjeterapi, kan personalen hjälpa till att hitta rätt insats för rätt person. Verksamheten står under hälso- och sjukvårdslagen och följs upp av IVO. Vid vissa mottagningar gäller remiss från landstinget, kontakta din lokala mottagning och hör efter.

Många arbetsgivare vill ge samtalsstöd och krissamtal till sina anställda för att förebygga en sjukskrivning eller för att underlätta rehabilitering. Vår erfarenhet är att det är lönsamt att erbjuda personalen denna typ av medarbetarstöd. Problem kan förebyggas innan de växer sig stora oavsett om svårigheterna gäller privatlivet eller arbetslivet. En stor fördel med S:t Lukas är att medarbetaren kan fortsätta samtalen privat efter det att arbetsgivarens insats avslutats.

Många arbetsgivare vill stärka sina medarbetare och chefer att utvecklas i sitt yrke. Ibland behöver personalen avlastande samtal efter att ha varit utsatta för svåra situationer på arbetet. Handledningen som sker individuellt eller i grupp har som syfte att främja professionaliteten i vardagsarbetet.
Mottagningarnas verksamheter och organisationens förehavanden regleras genom policys, nationella riktlinjer och stadgar. Kvalitetsuppföljningar sker regelbundet liksom kundnöjdhetsundersökningar. Löpande under uppdragen sker såväl muntliga som skriftliga utvärderingar.

S:t Lukas historia – en pionjär i samtiden

S:t Lukas bildades 1939 under namnet ”Stillhet och kraft” av socialarbetaren Ebba Pauli, läkaren KH Giertz och prästen Göte Bergsten som alla såg sambandet mellan kroppslig, själslig och andlig hälsa.

Namnet S:t Lukas togs 1942, efter läkaren och evangelisten Lukas, och just helhetssynen på människan blev banbrytande i samtiden.

Den första mottagningen startade i Stockholm 1944. Parallellt utvecklades S:t Lukas utbildningsinstitut och en av Sveriges första utbildningar i psykoterapi startade i början av 1950-talet. Under de kommande åren växte mötesplatser, lokalavdelningar och mottagningar fram på olika håll i landet och utbildningar startades i handledning och psykosocialt arbete.

Organisationens goda rykte, öppna ekumeniska hållning och breda förståelse för människan gjorde att S:t Lukas terapeuter anlitades som utbildare och handledare då socialtjänsten och vården byggdes ut. S:t Lukas diplom fungerade som inofficiell auktorisation av psykoterapeuter tills statlig legitimation infördes på 80-talet.

Förbundet S:t Lukas består idag av ca 30 föreningar med drygt 40 professionella mottagningar i hela landet. Psykodynamisk och humanistisk psykoterapi har kompletterats med kognitiva och beteendeinriktade metoder, familjeterapi, traumabehandling och tjänster inom organisationsutveckling.

Förbundet erbjuder uppdragsutbildning i samverkan med lokala mottagningar, samt kurser i själavård till trossamfund från olika religioner.