Sekretess och GDPR

Integritetspolicy GDPR

GDPR är den lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas. S:t Lukas behandlar dina personuppgifter för tillhandahållande och administration av S:t Lukas tjänster, utbildningar, seminarier eller andra uppdrag som du anmält dig till eller beställt. Det är viktigt för oss på S:t Lukas att du som konfident/kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Verksamma inom S:t Lukas är alla ålagda tystnadsplikt enligt Patientsäkerhetslagen. Vi är skyldiga att föra journaler och följa Hälso- och sjukvårdslagens regler. Journalen förvaras i tio år efter avslutad terapi och makuleras därefter.

Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på info@sanktlukas.se

Patientinformation GDPR

Varför registreras mina personuppgifter?
S:t Lukas är en vårdgivare vars verksamhet styrs av Socialstyrelsens lagar och riktlinjer. De tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom S:t Lukas verksamhet är patientdatalagen, dataskyddsförordningen och bokföringslagen.

S:t Lukas är skyldig att föra patientjournal avseende varje patient/konfident. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrund till vården, ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering och bokföring.

S:t Lukas har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss eller beställt tjänst av oss och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Med personuppgifter avses t.ex; namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Kontaktuppgifterna sparas 10 år i vårt patientjournalsystem i enlighet med Patientdatalagen. Bokföringsunderlag, t. ex fakturor, sparas i 7 år. Inom vården råder sträng sekretess och S:t Lukas kommer inte att lämna ut personuppgifter med mindre än att lagstiftning föreskriver det, eller om patienten/konfidenten ger sitt uttryckliga samtycke.

Detta utesluter inte att S:t Lukas kan använda leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till personuppgifter ges inte någon rätt att använda dem för andra syften än de som anges enligt denna patientinformation.

Vilka rättigheter har jag?

GDPR är den lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Som patient har du rätt att ta del av din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på http://www.ivo.se för att få detta privat.

Du har möjlighet att få en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter. Det är uteslutande din behandlande terapeut och i förekommande fall verksamhetschefen.

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. För att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.
Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som S:t Lukas utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling av personuppgifter du invänder mot. Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till S:t Lukas eller till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d Datainspektionen) http://www.imy.se

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring är ett sätt för vårdgivare att under vissa förutsättningar dela vårddokumentation. Bland annat förutsätter detta att du som patient blir informerad om innebörden. Vidare ska du lämna ett samtycke om en annan vårdgivare ska få ta del av din journal. Undantag gäller vid nödsituation.

S:t Lukas samtalsmottagningar använder ett eget journalsystem. Detta journalsystem har inte någon teknisk koppling till andra journalsystem hos andra vårdgivare. Det innebär att en region eller annan privat vårdgivare aldrig har tillgång till din journal. Vi är angelägna om att du ska få den information du önskar kring innebörden av sammanhållen journalföring. Vid ditt besök hos oss får du gärna ställa frågor och bli trygg med vårt arbetssätt.

Det är endast din behandlande terapeut som har rätt att öppna, läsa och skriva i din journal.
Om du använder flera av våra tjänster parallellt kan du få allt på samma faktura. Vårt digitala journalsystem säkerställer också att alla anteckningar och dokument som berör ditt hälsotillstånd kan lagras digitalt. Allt för att stärka din patientsäkerhet. För din säkerhet har S:t Lukas journalsystem ett tekniskt varningssystem som förebygger obehörig tillgång till journaluppgifter. Om en annan terapeut skulle försöka eller skulle läsa din journal följs detta även upp genast och automatiskt inom vårt kvalitetsledningssystem. Därtill är all information i journalen krypterad. När behörig personal använder S:t Lukas journalsystem används begränsade sökgrepp som namn och personnummer för att hitta din journal. Vid sökning presenteras inga journaluppgifter. All tillgång till journaluppgifter skyddas genom identitetskontroll av behörig personal före tillgång till journaluppgifter. Du som patient har rätt att få information om den direkt- och elektroniska åtkomst av dina uppgifter som förekommit (loggningsinformation).

S:t Lukas erbjuder för närvarande ingen direktåtkomst till journalsystemet för dig som patient.
Inga personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES.

Du är välkommen att kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är verksamhetschef på resp. S:t Lukas mottagning. Du hittar våra mottagningars kontaktuppgifter här: https://sanktlukas.se/mottagningar/

Personuppgiftsbiträdesansvarig är S:t Lukas generalsekreterare, nås via info@sanktlukas.se

Vill du ta del av din mottagnings patientsäkerhetsberättelse är du välkommen att kontakta verksamhetschefen på den aktuella mottagningen. Du hittar våra mottagningars kontaktuppgifter här: https://sanktlukas.se/mottagningar/