Välkommen till S:t Lukas Örebro

S:t Lukas är en riksomfattande ideell och allmännyttig organisation med trettiotal föreningar i landet. Organisationen bildades 1939 av läkare, präster och socialarbetare.

Den bärande idén var en gemensam syn på människan som en helhet med såväl fysiska, psykiska som existentiella och andliga behov. Med öppenhet och respekt ville man ge människor möjlighet att arbeta med sina psykiska problem och livsfrågor. Tron på människans egna inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling är central för S:t Lukas.

S:t Lukas vill främja samarbetet mellan företrädare för människovårdande yrken, samt informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer, grupper och organisationer.

Föreningen i Örebro är en självständig ideel förening och ansluten till riksorganisationen Förbundet S:t Lukas och är huvudman för psykoterapimottagningen i Örebro.

Årsmöte

Den 22 mars kl 18,00 har vi vårt årsmöte i Konferensrummet på bottenvåningen, Oskarsparken 7 i Örebro

Nedan finn senaste medlemsbrevet från vår styrelse genom ordförande Erik Reinholdz

Örebro i november 2022

Bästa medlemmar i S:t Lukas Örebro!

Mottagningen

Mottagningen har efter två år, som i mångt o mycket präglats av Coronapandemin, åter kommit till mer normala förhållanden.
Nya uppdrag kommer till mottagningen såväl från privatpersoner som företag och kommuner. Uppdragen variera från enskilda terapisamtal till grupphandledning och det mesta däremellan.

Våra medarbetare har under de gångna åren visat prov på anpassning och hög kompetens och efter pandemiåren har vi förutom att återgå till normala rutiner med fysiska besök, även kompetensen för digitala samtal som nyttjas i de fall konfidenten önskar det.

Efterfrågan på våra tjänster är stor, och vi ser med tillförsikt mot framtiden med en växande samtalsmottagning.

S:t Lukasförbundet

Förbundet har efter ett par turbulenta år funnit en god position som sammanhållande av S:t Lukastraditionen i landet och som förmedlare av rikstäckande terapi- och handlednings-avtal med ett stort antal företag och organisationer.
Under våren valdes Susanne Rolfner Suvanto till ny förbundsordförande.

Medlemmar

Du är viktig som medlem i föreningen. Föreningen och dess styrelse ansvarar för utvecklingen av vår mottagning. Vi vill fortsätta vara en viktig aktör som – utan vinstoptimering som mål – erbjuder kvalificerad behandling och handledning. För det krävs en stark förening – och utan medlemmar ingen förening!

Under våren 2023 återkommer vi med våra uppskattade Angelägna samtal i samverkan med Konsthallen och studieförbundet Bilda

*Motkrafter i en svår tid
Torsdag den 26 januari kl 18.00 – 20.00 på Konsthallen.

Tre personer med olika bakgrund samtalar med utgångspunkt från den aktuella utställningen av Gylleboverket som pågår mellan 26 november – 29 januari. Med deras egna ord presenteras utställningen på följande sätt:
“ Det här är mystikens, konstens och poesins marker där vi kan omfatta och tränga in i varats allra dunklaste avkrokar, vistas i det knappt förnimbara och stora sammanhang som den empiriska forskningen bara kan ana. Där, söker vi en bro mellan det ogreppbaras evighet och vår samtid.”

Lance Cederström existentiell terapeut och leg.psykoterapeut.
Existens – Livskriser – Samvete – teman han möter i sitt arbete. Erfaren föreläsare med fokus på existentiella frågor.

Moni Höglund präst och församlingsherde i Mikaels församling i Örebro,
med ett stort socialt engagemang och lång erfarenhet av att möta människor, tidigare som frikyrkopastor och nu som präst.

Lars-Erik Wahlberg, rektor på Örebro konstskola.

Elin Kullingsjö från studieförbundet Bilda är samtalsledare.

Ytterligare två angelägna samtal är under planering till våren. Vi återkommer med mer information längre fram.

VARMT VÄLKOMMEN TILL DESSA SAMLINGAR

Glöm inte att betala årsavgiften!
150 kr till bankgiro 5805-9296.
Märk inbetalningsavin med namn, adress, tel nr samt ”årsavgift”.

För att lättare och snabbare kunna kontakta er medlemmar vill vi att ni meddelar er epostadress till oss. Skicka uppgiften till orebro@sanktlukas.se.

Med vänliga hälsningar
Erik Reinholdz
Ordförande S:t Lukas Örebro