Örebro

Välkommen till S:t Lukas! S:t Lukas är en idéburen organisation med professionella mottagningar för psykoterapi, handledning och utbildning över hela Sverige.


GDPR

Patientinformation GDPR

Hos S:t Lukas i Örebro ska dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Från och med den 25 maj år 2018 tillämpas EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och den ersätter personuppgiftslagen.

Mycket är sig likt från personuppgiftslagen men skyddet för den personliga integriteten har stärkts. GDPR förbjuder all hantering av personuppgifter utan stöd i lag. Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet. De lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom S:t Lukas verksamhet är i huvudsak sekretesslagen, patientdatalagen, dataskyddsförordningen (GDPR) och bokföringslagen

Varför registreras mina personuppgifter? S:t Lukas i Örebro är en vårdgivare vars verksamhet styrs av Socialstyrelsens riktlinjer och Hälso-och sjukvårdens lagar. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, patientsäker och trygg vård. S:t Lukas i Örebro är skyldig att föra patientjournal avseende varje patient. Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt och samtidigt skydda din integritet. Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering och bokföring. S:t Lukas i Örebro har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournal och hälso- och sjukvårdsregister utan ditt samtycke. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss, beställt tjänst av oss och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åläggs oss i egenskap av vårdgivare. Med personuppgifter avses ex namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress.

Hur behandlas mina personuppgifter? Kontaktuppgifterna sparas minst 10 år i vårt patientjournalsystem i enligt med bestämmelserna i Patientdatalagen. Bokföringsunderlag, tex fakturor sparas i 7 år.

Personuppgifter inom Hälso-och sjukvården omfattas av sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. S:t Lukas i Örebro kan därför inte lämna ut dina personuppgifter med mindre än en lagstiftning föreskriver det – eller om du ger ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande. Som patient har du rätt att få ta del av din patientjournal.

Du är välkommen att kontakta oss på mottagningen: Patrik Karlsson-Söderström, Verksamhetschef S:t Lukas i Örebro, Telefon 019 – 10 40 33, e-post patrik.karlsson-soderstrom@sanktlukas.se