Olika former av samtal

Hos oss kan du gå i individuell psykoterapi och få stöd i form av par- och familjesamtal. Vi har bred kompetens inom olika psykoterapeutiska inriktningar och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågeställningar.

Behöver du någon att prata med?

Inom S:t Lukas möter du legitimerade psykoterapeuter och legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet från privat och offentlig vård, socialt arbete och idéburna organisationer.
För att bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller vara legitimerad psykoterapeut. Förutom psykologer kan även sjuksköterskor, sjukgymnaster, fysioterapeuter, socionomer, psykiater och präster utbilda sig till psykoterapeuter. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs förutom ovanstående grundutbildning även minst tre års fortsättningsutbildning i psykoterapi.
Psykoterapi och samtalsstöd är stor del av verksamheten inom S:t Lukas. Om man mår psykiskt dåligt, går igenom en svår livssituation eller har frågor om livet kan man själv ta kontakt med våra mottagningar för att boka tid för samtal.

Hos oss kan du gå i individuell psykoterapi och få stöd i form av par- och familjesamtal. Vi har bred kompetens inom olika psykoterapeutiska inriktningar och lång erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och existentiella frågeställningar. Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan som innebär respekt för det unika i varje individ och öppenhet för existentiella frågor. Vi arbetar med psykisk hälsa enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är inte vinstdrivande och står politiskt och religiöst obundna.

Du kan komma till oss på eget initiativ eller via ett avtal med din arbetsgivare. Första besöket består alltid av ett orienterande samtal där vi tillsammans tar reda på varför du söker och hur vi kan hjälpa dig. Vi kallar de som söker hjälp hos oss för konfidenter. Det betyder att vi möter människor i en förtrolig och respektfull relation, där ingenting som sägs eller händer under våra samtal förs vidare.
Hos oss arbetar enbart legitimerad personal – din kvalitetssäkring

Hos oss arbetar enbart legitimerad personal – din kvalitetssäkring

Individuell terapi

I individuell psykoterapi får man samtala om upplevda och verkliga svårigheter i livet. Men hjälp av relationen till en professionell psykoterapeut kan inre konflikter bearbetas och psykiska mönster förändras.Relationen till psykoterapeuten används för att förstå sig själv och bygga upp sin egen styrka, fördjupa den egna livstolknigen och åstadkomma större valfrihet i livet. Konflikter och mönster är ofta grundade tidigt i livet och kan skapa psykisk obalans och hindra oss i vårt mentala och känslomässiga växande.

Viktiga förutsättningar för en psykoterapi är, att den terapeutiska relationen utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete och att samtalet är skyddat – att det är konfidentiellt.
Målsättningen kan vara att uppnå ökad självkännedom, upptäcka både hinder och möjligheter, komma igen efter en kris eller förstärka identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen. Genom att få ihop den egna livsberättelsen stärks möjligheter till ansvarsfulla val och välgrundade förändringar i livet.

Kortare eller längre terapi?

Korttidsterapi är en tidsbegränsad och fokuserad behandlingsform. Det är också den mest efterfrågade formen av psykoterapi. Den utgår från ett specifikt problem som du upplever extra angeläget, det kan till exempel röra sig om fobier eller mildare tvångstankar.
Antalet samtal i en korttidsterapi kan variera mellan 3-20 beroende på behovet, du och psykoterapeuten kommer från början överens om hur många. Att ha ett fast slutdatum är en del i processen.

Under det första samtalet kommer du och terapeuten tillsammans överens om vad korttidsterapin ska handla om. Eftersom terapin pågår under en begränsad tid är både du och terapeuten aktiva i samtalet. Det förekommer även hemuppgifter för att hjälpa dig hitta alternativa vägar bort från invanda negativa mönster.
Två viktiga förutsättningar för en lyckad korttidsterapi är att den terapeutiska relationen utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete och att samtalen är konfidentiella.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmaste S:t Lukas mottagning för att boka tid för ett första samtal.

Parterapi

Vid S:t Lukas mottagningar finns möjlighet för par (partners, förälder–barn, syskon och andra konstellationer) att gå i parterapi. Parterapi erbjuder en möjlighet att undersöka och förstå konflikter och problem som ett par går igenom. Problemen har oftast en negativ effekt på arbetslivet och föräldraskapet.

Vad hjälper parterapi till med?
  • Att öka förståelsen för dolda och outtalade konflikter.
  • Att bryta gamla och destruktiva mönster och hitta nya sätt att lösa kommande problem.
  • Att få en djupare syn på konsekvenserna av obalansen i parförhållandet.
  • Att öppna nya vägar att åstadkomma förändringar som individer och som partner i förhållandet.
Separerade par kan också få hjälp av parterapi genom:
  • Att öka förståelsen för det beslut som ledde fram till skilsmässan.
  • Att undersöka de dolda konflikter som paret inte kunde och inte kan se.
  • Att ge möjlighet att kunna sörja en livsviktig förlust.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmaste S:t Lukas mottagning för att boka tid för ett första samtal.

Familjeterapi

Denna terapiform vänder sig främst till familjer med barn och ungdomar. I arbetet med familjer handlar det oftast om låsningar i samspels- och kommunikationsmönster samt svårigheter att hantera konflikter och olikheter. Målet är att erbjuda vägledning och hjälp till förbättrad förståelse av varandra och sig själva samt till ökad beredskap att prova sig fram till olika problemlösningar.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmaste S:t Lukas mottagning för att boka tid för ett första samtal.

Gruppterapi

Denna terapiform vänder sig främst till familjer med barn och ungdomar. I arbetet med familjer En gruppterapi består vanligen av 6–8 personer, kvinnor och män i olika åldrar.
Den vanligast förekommande gruppterapin är den så kallade halvöppna gruppen. Där börjar och slutar deltagare när behandlingsmålet för den enskilde är uppnått. Gruppen sätts samman av människor, som inte känner varandra och har olika problem och symptom som de vill arbeta med i gruppen. Likväl finns det ofta stora likheter i upplevelser och erfarenheter. Den enskilde deltagaren uttrycker vad hen vill förstå, arbeta med och förändra hos sig själv. Du får del av gruppdeltagarnas reaktioner och synpunkter omväxlande med att du själv lyssnar till, reagerar på och reflektera kring vad de andra deltagarna uttrycker.

Tydliggör beteenden

I den dynamik som utvecklas i gruppterapin kommer var och en av deltagarna att visa sitt typiska sätt att uppfatta, reagera på och relatera till andra människor. Beteenden som på ett unikt sätt tydliggörs och därmed kan bearbetas. Materialet som gruppterapin arbetar med kommer att växla mellan deltagarnas berättelser om sitt aktuella liv och om sin bakgrund, samtidigt som deltagarnas sätt att relatera till varandra varierar. Det råder sekretess kring vad som sägs i gruppen.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmaste S:t Lukas mottagning för att boka tid för ett första samtal.

Samtalsstöd för unga vuxna

Du som är ung vuxen har möjlighet att boka tid för samtal.
Avgiften per samtal är oftast kraftigt subventionerad.

Våra mottagningar har olika möjligheter till att subventionera psykoterapi för privatpersoner. Kontakta din lokala mottagning och hör efter vilka särskilda satsningar som finns just där.
Du kan tala om vad som helst; problem med kompisar, föräldrar, din sambo eller partner, att du inte hittar någon att vara ihop med, problem med jobbet, livsfrågor i stort osv.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmaste S:t Lukas mottagning för att boka tid för ett första samtal.

Chattstöd för unga 13–25 år

Unga Lukas erbjuder anonymt chattstöd för unga mellan 13 och 25 år. Vi vet att unga har behov av att prata med någon om livets alla frågor – allt ifrån vardagliga saker till ämnen som är känsliga och jobbiga. Av olika anledningar kan det kan vara svårt för unga att prata med vuxna som finns i deras närhet. I chatten är alla ämnen välkomna att lyfta, oavsett hur vardagliga och tunga de än är. Unga möts i chatten av Unga Lukas volontärer som är engagerade, har kunskap, erfarenhet och vill finnas för unga. Chatten är öppen måndag till torsdag kl. 19-22.

Hur går jag vidare?

Chatten finns på Unga Lukas hemsida: http://www.ungalukas.se och är öppen måndag till torsdag kl. 19-22. På hemsidan finns även information och filmer kring psykisk hälsa.

Har du frågor, önskar få ta del av informationsmaterial om chatten att dela i dina nätverk eller önskar bli volontär, kontakta Unga Lukas genom epost till: hej@ungalukas.se.

Samtalsstöd för pensionärer

Att gå i pension kan vara en omtumlande upplevelse. Efterlängtad av en del, fruktad av andra. För alla är det en fråga om att orientera sig i en ny tillvaro med nya utmaningar. De existentiella frågorna får ofta en ny aktualitet i denna fas av livet. Känner du behov av att tala med någon om frågor eller problem som du upplever i din vardag eller som du går och funderar över? S:t Lukas erbjuder personer som är 65 år eller äldre möjlighet till samtal oftast till en subventionerad avgift. Våra mottagningar har olika möjligheter till att subventionera psykoterapi för privatpersoner. Kontakta din lokala mottagning och hör efter vilka särskilda satsningar som finns just där.

Hur går jag vidare?

Kontakta din närmaste S:t Lukas mottagning för att boka tid för ett första samtal.

Vill du prata med någon?