Olika typer av psykoterapi

Samtal hjälper då man mår dåligt eller behöver utvecklas. Men vi behöver alla olika typer av stöd – i olika skeden av livet. Därför arbetar vi på S:t Lukas med olika psykoterapeutiska metoder, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid ditt första samtal diskuterar du och din psykolog eller psykoterapeut vilket upplägg som passar dig bäst.

Olika typer av psykoterapi

Vi erbjuder psykoterapi med flera olika inriktningar. Vilken typ av stöd som passar dig bäst bestämmer du och din terapeut tillsammans under ert första orienterande samtal.

PDT – Psykodynamisk psykoterapi

Detta är den mest använda terapiinriktningen hos S:t Lukas.  Användningen är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper. Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet. Ordet ”dynamisk” betonar att individers inre liv på så vis kan vara mer eller mindre i balans. Man kan gå i både kortare eller längre terapi. Vanligast inom S:t Lukas är upp till 20 tillfällen.

KBT – Kognitiv beteendterapi

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. KBT är en uppskattad metod vid stresshantering, panikångest, social fobi och sömnsvårigheter.

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa. Olika KBT-terapier betonar de två perspektiven i olika utsträckning. Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag (till exempel spindlar, sociala situationer) till dess att obehaget försvunnit, fokuserar kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster. De två perspektiven och teknikerna förekommer dock ofta tillsammans.

Man arbetar framförallt med fokus på nuet och framtiden. Klient och terapeut arbetar aktivt tillsammans med att kartlägga och förstå klientens tankar, handlingsmönster och reaktioner i samspelet med sin omgivning. Genom att bli medveten och få förståelse kan vi lättare göra förändringar och på så sätt påverka våra egna liv.

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat och målinriktat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Både konfident och terapeut är aktiva under samtalet. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp.

Antalet träffar varierar mellan 5-20 och beror på vilka problem man har och vad man vill uppnå.

Vid en avgränsad fobi kan det räcka med ett par tillfällen. När behandlingen är slut kan man vilja ha en eller flera uppföljningstillfällen med några månaders mellanrum för att hålla fast vid förbättringen och inte falla tillbaka i gamla vanor.

KBT är en uppskattad metod vid:
  • stresshantering
  • panikångest
  • social fobi
  • sömnsvårigheter

IPT – Interpersonell terapi

Interpersonell terapi, ITP, är en kortidsterapi som främst har utarbetats och använts vid depression. I Interpersonell terapi ligger fokus på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykisk ohälsa, men även hur psykiska problem påverkar relationerna till andra. Ofta ingår rollspel och träning av hur man samspelar med andra människor i behandlingen. Man brukar träffa terapeuten ca 16 gånger.

EMDR – Traumabehandling

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – är en psykoterapeutisk metod för att komma åt och behandla traumatiska minnen. Det kan handla om starka känslor från traumatiska händelser som olyckor, övergrepp eller naturkatastrofer. Det kan även handla om svåra livssituationer och panikångest. Dessa känslor kan vara svåra att nå medvetet och kan ge upphov till PTS, posttraumatisk stressymptom, med obehag som t.ex mardrömmar, ångest och låg självkänsla.

Metoden går ut på att använda en kombination av visualisering och ögonrörelser där det störande minnet bearbetas samtidigt som terapeutens fingrar förs fram och tillbaka framför konfidentens ansikte. Detta varvas med paus och samtal. Under processen kommer känslorna inför traumat sannolikt att förändras. Det blir då lättare för varje terapitillfälle att släppa obehaget och gå vidare.

Symboldrama

Symboldrama är en terapimetod som kombinerar samtal med olika former av visualiseringar. Med lätt avslappning och under ledning av terapeuten, upplever och arbetar man med sina inre bilder.
Symboldrama kan bidra till att bearbeta händelser som ligger djupt och gjort sig påminda i t.ex svårförståeliga, känslomässiga reaktioner, psykosomatiska besvär och/eller problem i relationer.

Vill du prata med någon?