Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla.

Dataskyddsförordningen utgör ett skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Förordningen kommer att tillämpas i Sverige och övriga EU från och med den 25 maj 2018. Det innebär bl.a. att personuppgiftslagen (PuL), som i dag reglerar behandling av personuppgifter, alltså registerhantering, kommer att upphöra vid denna tidpunkt. Dataskyddsförordningen gäller för både privat och offentlig verksamhet, inklusive föreningar och företag. Den omfattar i princip all behandling av personuppgifter.

Information om hur S:t Lukas i Stockholm hantera dina personuppgifter

Varför registreras mina personuppgifter?

S:t Lukas i Stockholm är en vårdgivare vars verksamhet styrs av Socialstyrelsens riktlinjer och hälso- och sjukvårdens lagar. De tre lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom S:t Lukas verksamhet är patientdatalagen, dataskyddsförordningen och bokföringslagen.

S:t Lukas i Stockholm är skyldig att föra patientjournal avseende varje konfident/patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används för journalskrivning och som underlag för fakturering och bokföring. S:t Lukas i Stockholm har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller den som skickat remiss eller beställt tjänst av oss och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åläggs oss i egenskap av vårdgivare. Med personuppgifter avses tex; namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Kontaktuppgifterna sparas minst 10 år i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Bokföringsunderlag, t ex fakturor, sparas i 7 år. Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. S:t Lukas i Stockholm kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter med mindre än att lagstiftning föreskriver det, eller om du ger ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Vilka rättigheter har jag?

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på http://www.ivo.se för att få detta prövat. Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till S:t Lukas i Stockholm eller till Integritetsskyddsmyndigheten, http://www.integritetsskyddsmyndigheten.se

Du är välkommen att kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är verksamhetschefen S:t Lukas mottagning i Stockholm/Gotland maila: cecilia.tunberger@sanktlukas.se

Dataskyddsombud är S:t Lukas IT-samordnare samt samordnare för kvalitetsgruppen.

Personuppgiftsbiträde är S:t Lukas generalsekreterare, maila info@sanktlukas.se