Rätt insats för att organisationen ska nå önskat resultatVi hjälper organisationer, grupper, chefer och medarbetare att utvecklas och förebygga ohälsa. Varje uppdrag är unikt. I dialog med våra uppdragsgivare ser vi till att ge rätt insats som leder till önskat resultat. Vi utgår från psykologisk teori och vetenskap i våra beprövade arbetsmetoder.

Genom att arbeta tillsammans med våra erfarna legitimerade psykologer stärker organisationer sitt välmående, vilket har en betydande påverkan på både kvalitet och effektivitet i varje organisation

Krisstöd- när det som inte skall hända ändå händer

Kriser förorsakade av olyckor, hot, våld och plötsliga dödsfall uppstår när organisationen minst anar det. Vi på S:t Lukas i Stockholm sätter oss snabbt in i situationen och hjälper företag med stöd, kunskap och trygga ramar utifrån vår långa erfarenhet av krisstöd.

Team och grupputveckling- för att ta tillvara gruppens potential

Arbetsgrupper utvecklas över tid och kan snabbt förändras. För att skapa goda förutsättningar för ett tillitsfullt arbetsklimat är teamutveckling en effektiv insats. Genom analys och dialog skräddarsyr vi teamutveckling utifrån vedertagna, vetenskapliga metoder.

Konflikthantering- en väg till utveckling och samarbete

Meningsskiljaktigheter och konflikter är en naturlig del av individers och gruppers liv. Rätt hanterade bidrar de med viktig dynamik, som leder utvecklingen framåt. Fel hanterade, leder konflikter till att skapa fastlåsta förhållningssätt och mycket oro. Konflikthantering/ medling är en strukturerad metod i syfte att utveckla fungerande arbetsrelationer och professionella förhållningssätt.

Kartläggning- ett led i att skapa en robust organisation

En arbetsplats är i ständig utveckling och förändring vilket bland annat ställer krav på tydliga mål, roller, strukturer och samarbete. En kartläggning bidrar till att få en helhetssyn på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Med hjälp av enkäter och intervjuer rekommenderar vi åtgärder och definierar utvecklingsområden.

Kränkande särbehandling- att förebygga och utreda efter konstens alla regler

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende tex mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier. Vi har mångårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete och bistår i det förebyggande arbetet, ger stöd och utreder anmälningar efter en speciell metodik/ faktaundersökning som månar om alla parter i en utredning.

För mer information kontakta:

Anna Krantz; teamledare, tel. 08- 556 08 202, mail: anna.krantz@.sanktlukas.se

Ulrika Melander; vd/ verksamhetschef, tel. 08-556 08 205, mail: ulrika.melander@.sanktlukas.se