Handledning

Att ha tillgång till handledning i yrkeslivet borde vara en självklarhet i yrken med mycket kontakt med människor. Denna typ av handledning har som mål att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet. Individen får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Handledning kan ske i grupp eller individuellt och passar såväl chefer som medarbetare.

Handledning för medarbetare

Att anlita en extern handledare för att utveckla sin yrkesroll och öka självkännedomen är ett utmärkt sätt att nå bättre resultat på jobbet. Handledning kan ske i grupp eller individuellt, med regelbundna möten under en eller flera perioder. Genom att analysera och reflektera över aktuella dilemman ges möjlighet till att få nya perspektiv att undvika fallgropar. Tillsammans med handledaren reflekterar man över styrkor och kompetenser vilket leder till att individens professionalitet ökar. Utmaningar och problem i arbetsvardagen analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunder, medarbetare, patienter, elever och klienter. Sker handledning i grupp tas den samlade kunskapen och erfarenheten som finns i gruppen tillvara för att stärka gruppens självomhändertagande.

Handledning för chefer

Ledarskap innebär att åstadkomma resultat genom andra samt att skapa förutsättningar för bestående förändringar. För att uppnå detta behöver chefer och ledare utvecklas kontinuerligt. Då chefskap ofta är ensamt kan en extern handledare skapa ett utrymme för reflektion, personlig utveckling och strategiskt tänkande.

Handledning för chefer kan ske enskilt eller i grupp. Genom att ta upp vardagliga utmaningar och problem får man avlastning, chans att analysera orsak och verkan samt hjälp att hitta strategier för att komma vidare. Den egna identiteten som arbetsgivare stärks, perspektivet till medarbetarna bearbetas och förmågan att vara situationsanpassad ökar.

Vilka handleder?

Inom S:t Lukas arbetar legitimerade psykoterapeuter och psykologer. De som är handledare har, förutom den långa utbildning som krävs för att få sin legitimation, även en tvåårig vidareutbildning inom handledningsmetodik.

Hur går jag vidare?

Lokalt företag
Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.
Hitta mottagning

Nationell företagskund
Befintlig nationell kund med giltigt avtal och med verksamhet på flera orter och som önskar offert på flera tjänster och/eller orter.
Nationell företagskund

Offert nationellt företag
Företag med verksamhet på flera orter som önskar bli nationell företagskund.
Offert nationellt företag

Avrop/beställning på befintligt avtal
Nationell avtalskund som önskar beställa avtalad tjänst.
Kontakta din närmsta lokala mottagning för beställning.
Hitta mottagning

Behöver er verksamhet stöd?