Organisationsutveckling

Allt förändras med tiden. Det innebär att de inledande förutsättningarna för en verksamhet är annorlunda idag än vad de var då och inte minst att nya utmaningar dyker upp. Nya personer kommer in i organisationen, roller kan vara otydliga, tillit måste byggas. För att en verksamhet ska fungera på bästa sätt behöver alla organisationer arbeta med ständiga förbättringar inom olika områden, inte minst det psykosociala.

Vi hjälper er organisation med utvecklingsinsatser och förändringsprojekt för en verksamhet som bidrar till en god arbetsmiljö, förebygger ohälsa och håller över tid.

Rätt insats för att nå önskat resultat

Varje uppdrag är unikt. I nära dialog med er ser vi till att ge rätt insats som leder till önskat resultat. Vi utgår från psykologisk teori och vetenskap i våra beprövade arbetsmetoder. Genom att arbeta tillsammans med våra erfarna legitimerade psykologer stärker organisationer sitt välmående, vilket har en betydande påverkan på både kvalitet och effektivitet i varje organisation.

Team- och grupputveckling för att ta tillvara gruppens potential

Arbetsgrupper utvecklas över tid och kan snabbt förändras. För att skapa goda förutsättningar för ett tillitsfullt arbetsklimat är teamutveckling en effektiv insats. Genom analys och dialog skräddarsyr vi teamutveckling utifrån vedertagna, vetenskapliga metoder.

Kartläggning – ett led i att skapa en robust organisation

En arbetsplats är i ständig utveckling och förändring vilket bland annat ställer krav på tydliga mål, roller, strukturer och samarbete. En kartläggning bidrar till att få en helhetssyn på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Med hjälp av enkäter och intervjuer rekommenderar vi åtgärder och definierar utvecklingsområden.

Kränkande särbehandling- att förebygga och utreda

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende tex mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier. Vi har mångårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete och bistår i det förebyggande arbetet, ger stöd och utreder anmälningar efter en speciell metodik/ faktaundersökning som månar om alla parter i en utredning.

Hur går jag vidare?

Lokalt företag
Kontakta din närmsta lokala mottagning om du har frågor gällande lokalt samarbete.
Hitta mottagning

Nationell företagskund
Befintlig nationell kund med giltigt avtal och med verksamhet på flera orter och som önskar offert på flera tjänster och/eller orter.
Nationell företagskund

Offert nationellt företag
Företag med verksamhet på flera orter som önskar bli nationell företagskund.
Offert nationellt företag

Avrop/beställning på befintligt avtal
Nationell avtalskund som önskar beställa avtalad tjänst.
Kontakta din närmsta lokala mottagning för beställning.
Hitta mottagning

Behöver er verksamhet stöd?