Psykoterapiutbildning

S:t Lukas bildades av människor från olika människovårdande områden. De medförde kunskap om det andliga, sociala och kroppsliga och förenade dessa i en helhetssyn på människan. Verksamheten kom efter några år att inriktas på mottagning för samtal och ett institut för själavård och psykisk rådgivning öppnades.

Tidigt insåg man behovet av utbildning och startade studiecirklar. 1948 presenterades en specialutbildning för psykoterapeuter och själasörjare. Denna kom så småningom att struktureras i ett intygs och en diplomkurs. Från 1950-1970 talet var S:t Lukas länge en av få utbildare inom det psykoterapeutiska området och diplomutbildningen fungerade som ett slags inofficiell auktorisation av psykoterapeuter fram till dess att statlig legitimation infördes i mitten av 1980-talet.

S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola
Under 1980-talet utvecklades inom S:t Lukas ett utbildningsinstitut med utbildning i själavård, psykosocialt arbetssätt och psykoterapi. Psykoterapeututbildningen kom efter kravet på legitimation för psykoterapeuter att utgöras av en grundläggande del och en påbyggnadsutbildning, där den senare berättigade till att söka legitimation från Socialstyrelsen.

Sedan mitten av 1990-talet står psykoterapeututbildningen under Högskoleverkets tillsyn och finns från 2008 på S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal Högskola.

Vill du veta mer?
För mer information om aktuella utbildningar hänvisas till Ersta Sköndal Högskolas hemsida. Du kan även maila jan.sandstrom@esh.se.

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?