Fortbildning i Enskild Själavård

Ny kursstart  höstterminen 2022

Utbildningens mål

Utbildningen skall utifrån kristen livstolkning och psykodynamisk människouppfattning utveckla deltagarnas kunskaper och färdigheter att i enskilda samtal arbeta med människors personliga och andliga utveckling, personliga problem och kriser.

Behörighet

Kursen vänder sig till präster, pastorer och diakoner  som på uppdrag av församling/kyrka/samfund arbetar med enskild själavård.

Uppläggning och innehåll

Utbildningen genomförs under fyra terminers studier i internat under fem dagar (från må lunch – fre lunch) varje termin, litteraturstudier och uppsats. I grupprocesser och litteraturstudier behandlas teman utifrån metodiskt, psykologiskt och teologiskt perspektiv. En handledningsdag läggs in mellan varje kursvecka. Datum bestäms vid kursstart.

  • Vecka 1: Möte – identitet
  • Vecka 2: Relationer
  • Vecka 3: Mognad och livstolkning
  • Vecka 4: Vision och verklighet

Vi ser utbildningen som en utvecklings- och mognadsprocess både för gruppen och individen. Övning och praktisk tillämpning ses som viktiga moment. Den konkreta arbetsverkligheten kommer att finnas med och bearbetas under utbildningen och användas som material för lärande och fördjupad insikt. Handledning av deltagarnas själavårdsärenden som av sekretesskäl måste vara avidentifierade sker i handledningsgrupper dagligen under varje kursvecka. Kurslitteratur och egen uppsats examineras i storgrupp och seminariegrupper. Metodik och själavårdsarbete dokumenteras genom skriftlig fallbeskrivning med teologisk, psykologisk och metodisk reflexion och examineras i handledningsgrupperna.

Kursdeltagarens åtagande

Utbildningen bygger på att deltagarna själva tar huvudansvaret för sin egen inlärning och utveckling. Deltagande i hela utbildningen förutsätts.

Ansökan: Ansökan senast 15 augusti 2022 via bifogad länk; Ansökningsblankett-ES

Antagning sker fortlöpande. Max 16 deltagare

Kursveckor: En kursvecka/termin

2022: Vecka 38: 19-23 september

2023: Vecka 6: 6-10 februari och vecka 38: 18-22 september

2024: Vecka 6: 5-9 februari

Kursgård: Katolska stiftsgården Marielund, Ekerö Stockholm

Kostnad: Terminsavgift 10.000 kr per termin/kursvecka (exkl. moms). Internatkostnad 4850kr/kursvecka (exkl. moms). Med reservation för kostnadsökningar.

Kursteam/lärare: Ännu ej fastlagt – uppdatering sker då det är bestämt.

Mer information:  birgitta.liden@sanktlukas.se

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?