Norsk-svensk vidareutbildning i Själavård

Kursen sker i samarbete mellan Institutt for sjelesorg Modum Bad, Norge och S:t Lukas, Sverige, och Vitenskaplige Högskole i Norge

Nästa kursstart 28 oktober 2019.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till präster, pastorer, diakoner och pedagoger i Den norske kirke och Svenska Kyrkan, samt frikyrkorna i båda länderna. Max antal 24 deltagare, varav 12 från Sverige och 12 från Norge.

Mål för fortbildningen

Målet är att ge deltagarna möjlighet att utveckla sin identitet som själasörjare genom ökad kunskap, praktik, personlig utveckling och andlig fördjupning.

Metodiken bygger i stor grad på arbete i grupper
  • Storgrupp för teoretisk undervisning och gemensam reflektion Här tas också upp det som är gemensamt för hela gruppen.
  • Litteraturgrupp för bearbetning av litteraturen. Frågor knutna till litteraturen som läses, skrivs ned och tas med till den här gruppen.
  • Handledningsgrupp för pågående själavårdssamtal.
  • Basgrupp för personlig reflektion, bearbetning och fördjupning. Den här gruppen kommer att vara den samma under hela utbildningen. Fokus kommer dels att vara på den enskildes livshistoria och hur den hör samman med den personliga troshistorien, men även för vars och ens process i gruppen.
Kursinnehåll

Kursen har fyra kursveckor. Därutöver tillkommer en dag mellan varje kursvecka för handledning, bearbetning och reflektion.

Teman
  • Kursvecka 1: Ansiktet – Själavårdens egenart
  • Kursvecka 2: Livsrummet – Själavårdens kulturella kontext
  • Kursvecka 3: Horisonten – Själavårdens teologiska grund
  • Kursvecka 4: Källan – Erfarenhetens språk i själavården

Dessa teman kommer under varje kursvecka att belysas genom en växling mellan perspektiven ”Omsorg”, ”Besinning”, ”Tolkning” och ”Fördjupning”.

Kurskrav

Utbildningen bygger på att deltagarna själva har huvudansvaret för egen inlärning och utveckling. Närvaroplikt. Obligatoriskt litteraturstudium. PM skrivs med problemställningar och reflektioner över läst litteratur. Totalt skall man bidra med 6 fallbeskrivningar, med en avslutande teologisk och psykologisk reflektion. Personliga reflektionsanteckningar. Temagrupp med redovisning den sista kursveckan.

Kursledning

Kursen ges i samarbete mellan S:t Lukas, Modum Bad och Vitenskaplige Högskole i Norge och kursledare är;

Gun Svensson leg psykoterapeut och handledare, S:t Lukas, Arne Tord Sveinall, instituttlektor och handledare, Modum Bad samt Anne Austad, försteamanuens Vitenskaplige Högskole

Tid och plats för kommande kurs:

Vecka 44 28/10 – 1/11 2019 Marielunds kursgård, Ekerö

Vecka 11 9/3 – 13/3 2020 Modum Bad, Norge

Vecka 44 26/11 – 30/11 2020 Marielunds kursgård, Ekerö

Vecka 11 15/3 – 19/3 2021 Modum Bad, Norge

Mellanliggande studiedagar bestäms då kursen startar.

Studiedagarna används för handledning i själavårdsärenden tillsammans med kursledare.
För svenska deltagare hålls handledningen i Göteborg eller Stockholm.

Kostnad

Kurskostnaden är 39 000 skr exkl moms/person och inkluderar kurs- och internatkostnader. Litteratur och resor tillkommer.

Fakturor uppdelas terminsvis. Viss reservation för kostnadsökningar

 

Ansökan

Information om ansökan inför nästkommande kurs kommer att läggas ut under vt-19

För frågor kring anmälningsförfarandet kontakta  Kristin.Leite@sjelesorg.no

För frågor om kursen kontakta birgitta.liden@sanktlukas.se

 

VISSTE DU ATT VI ANVÄNDER VÅRT ÖVERSKOTT TILL ATT SUBVENTIONERA SAMTAL FÖR UNGA VUXNA?