Fortbildning i Enskild Själavård

Kursstart vårterminen 2025

Utbildningens mål

Utbildningen skall utifrån kristen livstolkning och psykodynamisk människouppfattning utveckla deltagarnas kunskaper och färdigheter att i enskilda samtal arbeta med människors personliga och andliga utveckling, personliga problem och kriser.

Behörighet

Kursen vänder sig till präster, pastorer och diakoner som på uppdrag av församling/kyrka/samfund arbetar med enskild själavård.

Upplägg och innehåll

Utbildningen genomförs under fyra terminers studier i internat under fem dagar (från måndag lunch – fredag lunch) varje termin, litteraturstudier och uppsats. I grupprocesser och litteraturstudier behandlas teman utifrån metodiskt, psykologiskt och teologiskt perspektiv. En handledningsdag läggs in mellan varje kursvecka. Datum bestäms vid kursstart.

Vecka 1: Möte – identitet
Vecka 2: Relationer
Vecka 3: Mognad och livstolkning
Vecka 4: Vision och verklighet

Vi ser utbildningen som en utvecklings- och mognadsprocess både för gruppen och individen. Övning och praktisk tillämpning ses som viktiga moment. Den konkreta arbetsverkligheten kommer att finnas med och bearbetas under utbildningen och användas som material för lärande och fördjupad insikt.
Handledning av deltagarnas själavårdsärenden som av sekretesskäl måste vara avidentifierade sker i handledningsgrupper dagligen under varje kursvecka.
Kurslitteratur och egen uppsats examineras i storgrupp och seminariegrupper.
Metodik och själavårdsarbete dokumenteras genom skriftlig fallbeskrivning med teologisk, psykologisk och metodisk reflexion och examineras i handledningsgrupperna.

Kursdeltagarens åtagande

Utbildningen bygger på att deltagarna själva tar huvudansvaret för sin egen inlärning och utveckling.
Deltagande i hela utbildningen förutsätts.

Ansökan

Ansökan senast 2 december 2024 via vårt ansökningsformulär.
Antagning sker fortlöpande. Max 16 deltagare.

Kursveckor

En kursvecka/termin
2025: Vecka 6: 3–7 februari och vecka 38: 15–19 september
2026: Vecka 6: 2–6 februari, och avslutande vecka 38: 14–18 september

Kursgård

Katolska stiftsgården Marielund, Ekerö Stockholm

(Prel) Kostnad

Terminsavgift 11 000 kr per termin/kursvecka (exkl. moms).
Internatkostnad 5 000 kr/kursvecka (exkl. moms).
Med reservation för kostnadsökningar.

Kursteam/lärare

I pågående kurs är följande personer kursteam:
Anders Persson, pastor i Equmeniakyrkan, sjukhuspastor, lärare och handledare i själavård
Jenny Walan, pastor i Equmeniakyrkan, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i själavård

Mer information

Kontakta Anders Persson, anders.persson@sanktlukas.se