Årsmöte 2021

Årsmöte för föreningen Sankt Lukas Vänersborg-Trollhättan 2021

Årsmöte har hållits den 25 mars med några medlemmar närvarande i Equmeniakyrkan, Vänersborg medan resterande deltagare anslöt digitalt. Ordförande Ingalill Johansson, hälsade välkomna och gav en återblick över det gångna året. Föreningsverksamheten har legat nere, men kontakt har hållits med medlemmarna via brev.

En ny verksamhetschef för mottagningen anställdes 2020 och under kommande år beräknas ytterligare terapeuter rekryteras. Den nya verksamhetschefen Ulla-Stina Karlsson gick igenom verksamhetsberättelsen och påpekade att rådande pandemi påverkat arbetet men det finns en optimism inför framtiden och konfidenter som fått hjälp redovisar att de är mycket nöjda. Mer finns att läsa i årsmötesprotokollet nedan.

Avslutningsvis avtackades Ingalill Johansson, som avböjt omval till ordförandeposten. Till ny ordförande valdes Håkan Dafgård. Se hela styrelsen: Styrelse

Handlingar

Årsmötesprotokoll 20210325

Dagordning digitalt årsmöte Sankt Lukas 2021

8. Årsberättelse 2020

9. Verksamhetsberättelse 2020

10. Ekonomisk berättelse

11. Revisionsberättelse

12-15. Valberedningens förslag – ny utgåva

16. Budgetförslag

18. Stadgar för St Lukas Vänersborg Trollhättan