Stadgar

Stadgar för S:t Lukasföreningen Vänersborg/Trollhättan

Föreningens namn, medlemskap

Föreningens namn är S:t Lukas i Vänersborg/Trollhättan. Den som är intresserad av föreningens ändamål kan bli medlem genom att erlägga en av årsmötet fastställda årsavgift. Beslut om uteslutning ur föreningen fattas av styrelsen. Föreningen är medlem i förbundet S:t Lukas.

2§ Ändamål

S:t Lukas:

  • erbjuder människor mötesplatser för att arbeta med sin psykiska hälsa och sina livsfrågor
  • erbjuder psykoterapi, handledning, personal- och krisstöd samt utbildning

3§ Verksamhet

Verksamheten utgår från S:t Lukas värdegrund.

Föreningen:

  • ska erbjuda mötesplatser för människor som önskar dialog om livsfrågor
  • kan utifrån stadgar och riktlinjer som S:t Lukas fullmäktige fastställer, vara huvudman för en eller flera S:t Lukasmottagningar
  • kan vara ägare och ansvarig för bolag som driver samtasmottagning
  • kan vara huvudman för utbildningsverksamhet

4§ Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter. Ersättare kan utses. Styrelsens ordförande, som tillika är föreningens ordförande, utses av årsmötet för en tid av ett år. Styrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år. Varje år sker val av halva antalet av dessa ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

Styrelsen utser föreningens representant(er) i förbundets fullmäktige. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Verksamhetschef för mottagning skall närvara vid styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt och med möjlighet att till protokollet anmäla avvikande mening.

5§ Verksamhetschef

Verksamhetschef vid mottagning i föreningen ansvarar under styrelsen för mottagningens verksamhet. Verksamhetschef utses av styrelsen i samråd med styrelsen för förbundet S:t Lukas. I de fall verksamheten bedrivs via ett av föreningen ägt aktiebolag ska verksamhetschefen även vara verkställande direktör i sådant aktiebolag.

6§ Säte och firmateckning

Föreningens styrelse har sitt säte i Vänersborg. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

7§ Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

8§ Revisorer

Årsmötet utser för en tid av ett år två revisorer jämte ersättare. En av revisorerna kan vara auktoriserad revisor och då väljas genom val av revisionsfirma.

9§ Årsmöte

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Vid detta möte skall följande ärenden behandlas:

  1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare.
    2. Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd. 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 4. Styrelsens och, i förekommande fall, verksamhetschefens årsberättelse med årsbokslut för föregående års verksamhet.  5. Fastställande av årsbokslutet intagna resultat- och balansräkningar för föregående års verksamhet.  6. Revisorernas berättelse.  7. Fråga om avsvarsfrihet för styrelsens.  8. Val av ordförande i styrelsen, tillika föreningens ordförande, för ett år.  9. Val av övriga ledamöter i styrelsen för två år.  10. Val av revisorer och revisorssuppleanter för ett år.  11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.  12. Utseende av valberedning.  13. Ärenden som väckts av styrelsen eller av medlem i föreningen och som upptagits i kallelsen.

Vid lika röstetal gäller den mening, somårsmötets ordförande biträder, utom vid val, då lotten avgör.

10§ Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte hålls när styrelsen finner skäl till detta eller om det begärs av minst en femtedel av föreningens medlemmar.

11§ Kallelse

Kallelse till möte föreningens medlemmar utfärdas skriftligen av styrelsen. Kallelse skall ske senast två veckor före mötet.

12§ Ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna erfordras samstämmiga beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Beslut om ändring av stadgarna skall fattas med två tredjedels majortet av avgivna röster.

Föreningens stadgar skall godkännas av styrelsen för förbundet S:t Lukas.

13§ Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösning fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Av dessa möten skall ett vara årsmöte. I händelse av föreningens upplösning skall dess behållning överlämnas till förbundet S:t Lukas, eller förening inom S:t Lukas som övertagit dess uppgifter, för att användas i enlighet med föreningens ändamål.