Norsk-svensk fortbildning i Själavård

Kursen sker i samarbete mellan Institutt for sjelesorg vid Modum Bad i Norge, S:t Lukas i Sverige och Vitenskaplig Högskole i Norge

En kurs pågår just nu och ny kursstart sker tidigast hösten 2025

Målgrupp

Kursen är en vidareutbildning som riktar sig till präster, pastorer, diakoner och pedagoger i Den Norske Kirke, Svenska kyrkan och frikyrkorna i de båda länderna. Max antal 24 deltagare. Kursen är också öppen för sökande från andra skandinaviska länder. Kursen motsvarar 20 hp från norsk högskola.

Upplägg och innehåll

Utbildningen genomförs under fyra terminer med ett internat under fem dagar (från lunch till lunch, måndag-fredag), varje termin; två tillfällen på Marielunds kursgård på Ekerö och två tillfällen på Modum Bad utanför Vikersund i Norge.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att utveckla sin identitet som själasörjare genom ökad kunskap, praktik, personlig utveckling och andlig fördjupning.

Under kursveckorna sker arbetet i grupper; storgrupp, litteraturgrupp, handledningsgupp och basgrupp.  I grupprocesser och litteraturstudier behandlas teman utifrån metodiskt, psykologiskt och teologiskt perspektiv.

Vi ser utbildningen som en utvecklings- och mognadsprocess både för gruppen och individen. Övning och praktisk tillämpning ses som viktiga moment. Den konkreta arbetsverkligheten kommer att finnas med och bearbetas under utbildningen och användas som material för lärande och fördjupad insikt. Handledning av deltagarnas själavårdsärenden som av sekretesskäl måste vara avidentifierade sker i handledningsgrupper dagligen under varje kursvecka. Kurslitteratur och egen uppsats examineras i storgrupp och seminariegrupper.
 
En handledningsdag läggs in mellan varje kursvecka. Datum bestäms vid kursstart.

Teman

Vecka 1: Ansiktet- Själavården egenart
Vecka 2: Livsrummet -Själavårdens kulturella kontext
Vecka 3: Horisonten – Själavårdens teologiska grund
Vecka 4: Källan – Erfarenhetens språk i själavården

Metodik och själavårdsarbete dokumenteras genom skriftlig fallbeskrivning med teologisk, psykologisk och metodisk reflexion och examineras i handledningsgrupperna.

Kursdeltagarens åtagande

Utbildningen bygger på att deltagarna själva tar huvudansvaret för sin egen inlärning och utveckling. Deltagande i hela utbildningen förutsätts.

Ansökan

Ansökan görs direkt till Vitenskaplig Högskole under våren 2025 via en länk som då finns här.

Svenska deltagare kan redan nu göra intresseanmälan till anders.persson@sanktlukas.se.

Kursveckor

Ej fastlagt ännu

Plats

Katolska stiftsgården Marielund, Ekerö, Sverige och Modum Bad, Vikersund, Norge

Kostnad

Terminsavgift (prel) 15.000 svkr per termin/kursvecka (exkl moms). Inkluderar kursavgift, kost och logi.
En terminsavgift på ca 1.000 nrkr betalas till VID varje termin.
Kostnad för resor och litteratur tillkommer.

Kursteam/lärare

I den pågående kursen är ledarna:
Susanne Rodmar, pastor Equmeniakyrkan, handledare, konsulent för andlig vård inom Kriminalvården
Arne Tord Sveinall, präst och handledare
Anne Austad, Vitenskapig Högskole

Mer information

Kontakta Anders Persson, anders.persson@sanktlukas.se