Personal


Cornelia Norrby 

Verksamhetschef, leg. psykolog 

Jag är legitimerad psykolog och har tidigare arbetat inom primärvården samt specialistvård för barn med somatiska sjukdomar. Jag har i mitt arbete som psykolog mött människor med depression, oro, ångest, livskriser och tvång såväl som somatiska tillstånd som påverkar det psykiska måendet. Jag har även träffat föräldrar och hela familjer för att erbjuda insatser utifrån deras unika situationer.

Främst arbetar jag med kognitiv beteendeterapi och rådgörande och stödjande samtal. Jag strävar efter att arbeta så evidensbaserat som möjligt, men alltid med människan jag möter i centrum.

Jag är även utbildad inom handledning och konsultation och har fått möjlighet att erbjuda handledning till människor inom ett flertal olika yrkesområden.

0322-63 81 97 0739 - 61 35 86
cornelia.norrby@sanktlukas.se


Jan-Olof Brolin

Socionom, leg. psykoterapeut, certifierad EMDR psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut som i 27 år arbetat med psykiatrisk/psykologisk problematik, de senaste åren på en specialistmottagning som enbart tagit emot för psykoterapeutisk behandling. Jag är utbildad enligt psykodynamisk och psykoanalytisk tradition, där jag i mitt arbete tagit in KBT-inslag i pedagogisk form. Är väl bevandrad i såväl ångest som depressionsproblematik. Jag har även erfarenhet av individuellt arbete med anställda samt chefer som lyfter arbetsrelaterad problematik. En del jag möter kommer enbart för att utveckla sin person. EMDR är en annan specifik behandlingsmetod som jag erbjuder om så önskas som kan minska besvären av upplevelser från det förgångna som kan störa det dagliga livet.

Oro, ångest, stress och utmattningssymtom, nedstämdhet, relationsproblematik, livskriser och trauman är något jag är van att arbeta med. Jag fokuserar kring förhållningssättet man har till sig själv samt det förhållningssätt man har till sin omgivning och genom samtalet hjälper till att skapa en förändring. I behandlingens målsättning skapas en personlighetsutveckling där självkänsla och självbild förbättras vilket gör oss till tryggare individer.

0322-63 81 97 0739-61 35 96
jan-olof.brolin@sanktlukas.se


Pia Färdig

Leg. psykoterapeut, socionom, cert. funktionell familjeterapi, HBTQ certif.

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare i psykosocialt arbete. Jag möter individer, par, familjer och arbetsgrupper för olika typer av samtal. Jag ser psykoterapi och handledning som en samskapande process som kan öka känsla av samhörighet och främja hälsa. Under livets gång hamnar vi emellanåt i situationer som vi har svårt att reda ut på egen hand. Våra relationer till oss själva och andra har ofta stor betydelse för oss.  Genom samtal menar jag att vi kan hitta vägar framåt och leva våra liv mer så som vi själva önskar. Jag har tidigare arbetat med familjebehandling, föräldraskap, missbruksbehandling, livscykelfaskriser, familjerådgivning och ungdomspsykoterapi i både offentlig och privat regi.

0322-63 81 97
pia.fardig@sanktlukas.se


Johanna Olander

Teol.kand, leg. psykoterapeut, handledare 

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med individuella samtal. Min grundprofession är teolog. Jag är utbildad inom den psykodynamiska och psykoanalytiska traditionen, men värdesätter att även få använda min komplettering inom KBT (Kognitiv beteendeterapi). Jag har under många år varit verksam inom Svenska kyrkan. Dels som pedagog/teolog och dels med psykoterapier och handledning för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. Jag har god kännedom och lång erfarenhet av församlingsliv, väl förtrogen med organisation, såväl lokalt som på stifts- och riksnivå.

Jag har under flera år arbetat med samtalsbehandling inom primärvården. Jag har även varit verksam i Multimodala team där jag främst arbetat med patienter med långvarig stress, ångest- och utmattningsproblematik.

I samtalen får du hjälp med oro, ångest, stress- och utmattning, nedstämdhet, depression, relationsproblem, kriser och sorgebearbetning. Vi utgår från din situation och aktuella mående. Målet är att du bättre ska förstå reaktioner och känslor, få en ökad självkännedom och förståelse för varför det blir som det blir, men också hur du kan ta dig framåt trots det vi inte alltid kan påverka. Målet är att hitta förhållningssätt och hållbara strategier för att komma vidare.

Jag är även handledare i psykosocialt arbete och möter enskilda eller grupper. Jag har bland annat arbetat med arbetslag och team inom primärvård/rehabilitering, samtalsmottagningar och präster/pastorer med arbetsledaransvar.

Jag arbetar måndagar, tisdagar samt förmiddagen på onsdagar.

0322-63 81 97 0790-06 92 64 (telefonsvarare - går fint att också skicka sms)
johanna.olander@sanktlukas.se


Louise Ekström

Leg. psykoterapeut, handledare (KBT, DBT, ACT), leg. sjuksköterska, specialist i psykiatrisk vård

0322-63 81 97
louise.ekstrom@sanktlukas.se


Monika Larsson

Leg. psykoterapeut, leg. logoped, EMDR

Jag är legitimerad psykoterapeut och leg logoped i botten, med lång erfarenhet också som chef och ledare inom framförallt offentlig organisation, men också från idéburen och privata verksamheter. Som psykoterapeut har jag min grund inom den så kallade psykodynamiska traditionen, inspirerad av bl.a. anknytningsteori och av affektfokuserade teorier och metoder. Det innebär t.ex. att jag tänker att vi tidigt formas i våra nära relationer, samt att hur vi upplever och förhåller oss till våra känslor påverkar hur vi mår och hur vi hanterar händelser och utmaningar i livet. Det innebär också att jag tänker att relationen mellan oss är viktig för vårt gemensamma arbete – det är viktigt att du känner dig trygg med mig som samtalspartner. Jag erbjuder behandling enligt EMDR för att bearbeta trauma eller andra svåra minnen och händelser, samt har en grundutbildning i klinisk hypnos. Klinisk hypnos används här inom ramen för det psykoterapeutiska arbetet för att stabilisera och fördjupa kontakten med det inre och för att förstärka behandlingseffekten.

Jag arbetar med  stress- och utmattningsproblematik, kris, trauma, ångest, nedstämdhet och relationsproblematik. Du är också välkommen som chef eller ledare, som vill reflektera över ditt uppdrag och din roll och utvecklas i ditt personliga ledarskap.

0322-63 81 97
monika.larsson@sanktlukas.se


Franck Siljestrand

Leg. psykolog

0322-63 81 97
franck.siljestrand@sanktlukas.se


Marcus Westergren

Socionom, leg psykoterapeut, familjerådgivare

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning familj och har arbetat med familjerelationer i många år inom olika verksamheter. Jag har många års erfarenhet av kommunal familjerådgivning. Jag är också legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och har erfarenhet av att arbeta med personer som har funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och hur dessa kan påverka både individer och hela familjesystem.

Jag har också utbildat mig i parterapi-metoden Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT). Metoden har bra stöd i forskningen och upplevs hjälpsam för många.

I mitt arbete har jag med mig all kunskap och erfarenhet, men hur samtalen blir handlar också om samarbete och vad som passar din/er situation och vad ni önskar hjälp med. Vi planerar också tillsammans hur ofta vi ses, även om det ofta är bra att ses lite ofta i början.

Trygghet är viktigt för att våga förändras och inspirera till nyfikenhet på nya vägar framåt. Vi behöver trygghet för att våga skapa nya, trygga erfarenheter i våra parrelationer och familjer.

0322-63 81 97
marcus.westergren@sanktlukas.se


Hanna Mattsson

Ekonom

031-58 85 22 076-677 85 07
hanna.mattsson@sanktlukas.se