Vanliga frågor om psykoterapi

Vad är psykoterapi egentligen?
Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling. Du träffar regelbundet en legitimerad psykoterapeut och tillsammans arbetar ni med det som är problematiskt och smärtsamt för dig.
Målsättningen kan till exempel vara att uppnå ökad självkännedom, förstå hur tidigare erfarenheter påverkar dig i nuet, komma igen efter en kris eller förstärka identiteten och få en meningsfull förståelse av den egna livssituationen. Genom att få ihop den egna livsberättelsen stärks möjligheter till ansvarsfulla val och välgrundade förändringar i livet.

När skall jag söka psykoterapi?
När det inte räcker med att tala med vänner eller familj om det man upplever. När det sätt på vilket man tidigare mött livet, med allt vad det innebär, inte fungerar längre.

Kan man prata om vad som helst, har ni tystnadsplikt?
Ja, en psykoterapeut arbetar under sekretess så du kan prata om vad du vill.

Vad kan det handla om?
Du väljer själv vad du vill tala om. Du kan fokusera på aktuella händelser eller situationer och du kan gå tillbaka till minnen och tidigare upplevelser för att reflektera över hur du handskas med dessa i nuet. Att reflektera över det som varit kan göra det möjligt att överge livsstrategier som inte längre befrämjar ditt liv och din hälsa. Orsaker till att söka terapi kan vara att man känner sig nedstämd, har ångest eller har relationsproblem.

Vilka problem eller svårigheter är vanligast att söka hjälp för; vad jobbar ni oftast med?
Vi arbetar oftast med psykiska problem, relationsproblem, livskriser eller personlig utveckling såsom;
Stress
Depression/nedstämdhet
Ångest
Panikångest
Fobier
Olika tvångssymtom
Sömnproblem
Utbrändhet och trötthetssyndrom
Livskriser, sorger och förluster av olika slag
Bearbetning efter sjukdomsupptäckt eller operation
Existentiella livskriser och frågeställningar
Relationsproblem i yrkesliv eller privatliv
Olyckor som påverkat livssituationen
Frågor kring sexualitet

Relationsproblem i relation till:

Partnern
Barnen
Föräldrar
Släkt
Arbetskollegor

Livskriser såsom:

Åldersrelaterade kriser
Stora förändringar i livet, t ex att bli förälder, att mista en närstående, att mista ett arbete eller att bli kroniskt sjuk

Personlig utveckling rörande:

Förbättrad självkännedom
Existentiella frågor
Persongenomgång/egenterapi för studerande

Måste man tala om sin barndom?
Den som söker hjälp får tala om vad man själv vill. Genom att prata om relationer och upplevelser både i nuet och tidigare kan man få hjälp att bland annat upptäcka mönster i hur man fungerar i relationer och andra sammanhang. Det som blir tydligt kan sen också bearbetas och förändras.

Hur går psykoterapi till rent praktiskt?
Man kommer överens med sin psykoterapeut om tid, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Oftast ses man en gång i veckan. Terapin kan pågå allt från ett fåtal gånger till flera år. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta tills båda kommer överens om att avsluta.

Men hur går det till, själva det terapeutiska då?
När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan psykoterapeut och patient söker man tillsammans orsaken till patientens problem och smärta. Båda bidrar, patienten med sin berättelse och terapeuten med sitt yrkeskunnande, sin erfarenhet och sina känsloreaktioner. I den dynamiken kan nya känslor, reaktioner och förståelse uppstå och bidra till en förändring.

Kan det verkligen hjälpa att prata?
Att få ord för sina känslor och sin livsberättelse är en del i behandlingen. En annan del är den relation till terapeuten som uppstår där olika känslor kan uttryckas och de blir bemötta med respekt. Detta leder ofta till en förändring i både tankar, känslor och beteende.

S:t Lukas värdegrund
S:t Lukas värdegrund handlar om respekt för den enskilde individen, en dynamisk syn på vad det innebär att vara människa och om en ständig strävan efter att integrera ny kunskap med beprövad erfarenhet. Vi arbetar med människors livsfrågor och psykiska problem oavsett om det rör sig om behov på individnivå, i relationer eller kring existentiella frågeställningar.

Hur går jag vidare?
Kontakta oss på 08 – 560 315 70 eller bromma@sanktlukas.se för mer information eller för att anmäla dig till psykoterapi.