Välkommen till S:t Lukas Uppsala

Psykoterapiforskning

På vår mottagning ser vi som vårt ansvar att bedriva psykoterapeutisk behandling utifrån några av de mest väletablerade och beforskade psykoterapeutiska metoderna. Vi arbetar utifrån mottagningens samlade behandlingserfarenhet samt strävar efter att ständigt hålla oss uppdaterade kring det aktuella forskningsläget. Vår grundregel är att arbeta utifrån evidensbaserade metoder.

Vad är evidens?

Evidens (eng. evidence; vetenskapliga bevis/belägg) handlar om att hitta bästa möjliga bevis för att någonting fungerar. I Sverige har ordet ”evidensbaserad vård” blivit en slagkraftig slogan för vårdföreträdares systematiska strävan att bygga somatisk och psykiatrisk vård på vetenskapliga forskningsresultat. Att bedriva evidensbaserad psykoterapeutisk behandling innebär att psykoterapeuten i sin praktik utgår från de metoder och behandlingsverktyg som forskningen funnit mest verksamma. Sökandet efter den bästa tillgängliga vetenskapliga forskningen pågår ständigt eftersom forskningsområdet expanderar och omvärderas genom nya studier.

Evidensbaserade studier inom psykoterapiforskning undersöker en metods inverkan på det man vill förändra. Ofta handlar det om hur effektiv en viss psykoterapeutisk behandling är i något avseende; vilket resultat ger metoden?

Dessa utfallsstudier får sin benämning utifrån vilka regler som forskarna följer och vad de prioriterar i genomförandet av studien. ”Efficacy-studier” genomförs i en optimal miljö. Undersökningsgruppen randomiseras och undersökningsmiljön är strikt kontrollerad. Dessa studier brukar uppnå en relativt hög intern validitet. ”Effectiveness-studier” genomförs istället under mer vardagsnära och realistiska former och når av den anledningen istället en högre extern validitet. I vardagstal används evidensbegreppet oftare när man talar om ”efficacy-studier” än tvärtom.

Vår syn på psykoterapiforskning

Vi på S:t Lukas i Uppsala tycker det är viktigt att komma ihåg att inga enstaka vetenskapliga studier kan ge en fullständig bild av vad som gör olika psykoterapeutisk behandlingar verksamma. Genom undersöka orsakssamband i en strikt forskningsmiljö (efficacy) förloras en del av komplexiteten som finns i den naturliga miljön, och när forskningen sker med mindre yttre kontroll (effectiveness) är det svårare att få detaljerade svar. Av den anledning bejakar vi olika sorters evidensbaserad forskning som hjälper vår psykoterapeutiska behandling att utvecklas mot att bli så effektiv och exakt som möjligt.

Vi anser också att det är viktigt att tänka på den vetenskapliga forskningens begränsningar. Den vetenskapliga forskningen kring människan har ännu inte kommit så långt att den hittat vetenskapliga bevis för allt som förbättrar en människas mående i psykoterapi. I en psykoterapeutisk behandling finns många fler faktorer än metoden som påverkar behandlingsresultatet. Vissa studier tyder till och med på att metoden inte är den viktigaste faktorn i behandlingen, utan att exempelvis kvalitén i relationen mellan terapeut och den hjälpsökande (”personkemin”) har större betydelse för behandlingsutfallet. Trots detta studeras metoden utan tvekan mest i psykoterapeutisk utfallsforskning, kanske för att det är lättare att forska kring en metod än att vetenskapligt undersöka kvalitén i en relation.

Du som är intresserad av att veta mer och få råd om vilken terapiform som passar dig, är välkommen att kontakta oss.