Välkommen till S:t Lukas Uppsala

Utbildning

Utbildningar hos S:t Lukas i Uppsala

Våra kurser och föreläsningar ger möjlighet till fördjupning inom områden som rör kommunikation, ledarskap, arbetslivsfrågor och psykoterapeutisk behandling. S:t Lukas i Uppsala arbetar oftast med skräddarsydda kurser, vilket innebär kurser som är anpassade efter en särskild grupps- eller arbetsplats utbildningsbehov och önskemål. Upplägget på dessa kurser varierar och kan innebära allt från en föreläsning på en till två timmar till kurser som löper över flera terminer.

Våra vanligaste utbildningsområden

  • Det professionella samtalet: En tredagarskurs som välkomnar alla som önskar utveckla sin förmåga att genomföra ”professionella samtal” i arbetslivet. I teoripass lärs grunderna i samtalsmetodik ut. Genom övningar (rollspel, feedback) ges möjlighet till praktiskt tillämpning och i diskussionspass erbjuds deltagaren att bearbeta sina personliga reaktioner i samtalssituationen. Olika kontaktskapande och strukturella faktorer i ett gott samtal berörs.
  • Affektfokuserad korttidsterapi: En kurs för verksamma inom det psykoterapeutiska området, med minst steg 1-kompetens. Syftet med kursen är att ge en god teoretisk bas till affektfokuserad korttidsterapi samt konkreta verktyg i det egna behandlingsarbetet.
  • Etiska frågor i vardags- och arbetslivet: Reflektioner kring etiska frågeställningar, moraliska ställningstaganden och livsåskådningsfrågor.
  • Konflikthantering – Medling: Belyser hur konflikter uppstår samt olika sätt att bemöta och hantera en konflikt på arbetsplatsen.
  • Specialanpassade chefsutbildningar: Chefshandledningar och konsultationer med personer som har ett personalansvar på sin arbetsplats.
  • Krishantering – Debriefing – Krisstöd: Ger kunskap om psykiska reaktioner i anslutning till känslomässigt påfrestande upplevelser samt färdigheter att möta och bemästra sådana situationer.
  • Förändringsprocesser: Beskriver hur all personal på olika nivåer påverkas vid förändringar, till exempel nedskärningar och omorganisationer. Kursen ger även en teoretisk förståelse för olika reaktioner vid sådana händelser.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på kurs@sanktlukas.se för frågor kring hur vi kan möta ditt utbildningsbehov.