Kvalitetssäkrade samtal

Vi på S:t Lukas i Uppsala tycker det är viktigt att den terapeutiska behandling vi ger är kvalitetsstämplad. Hos oss gäller följande:

  1. Våra psykoterapeuter har en legitimationsgrundande utbildning
  2. Mottagningens omhändertagande ses över av en behandlingsansvarig psykoterapeut
  3. Alla terapeuters behandlingsresultat utvärderas kontinuerligt
  4. Våra behandlingsmetoder är evidensbaserade

Behandlingslegitimation

Psykologers och psykoterapeuters legitimering är viktig ur patientsäkerhetssynpunkt. Legitimationen visar att psykologen och psykoterapeuten genomgått en godkänd högskoleutbildning och står under Socialstyrelsens kontroll i sin yrkesutövning. Legitimerade psykologer och psykoterapeuter lyder även under Hälso- och sjukvårdslagen – vilket inte andra terapeuter gör. Detta innebär att legitimerade psykologer och psykoterapeuter alltid riskerar att få legitimationen indragen om de inte sköter sitt behandlingsuppdrag på ett korrekt sätt enligt rådande lagstiftning.

Vår mottagnings heltidspersonal består av legitimerade psykoterapeuter och en PTP-psykolog. På timmar arbetar även terapeuter som har sin grundutbildning i ett människovårdande yrke, till exempel präst eller socionom, och som är i slutfasen av S:t Lukas legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. Dessa terapeuter handleds av en legitimerad psykoterapeut med ett övergripande behandlingsansvar.

Behandlingsansvarig

Socialstyrelsen anger att en mottagnings medicinska omhändertagandet ska ledas av en person som har god kunskap inom det aktuella området, en så kallad ”behandlingsansvarig”. Denne person har en särskilt roll gällande anmälningsskyldighet (Lex Maria), bedömning av insatser i akuta situationer och när det gäller att bistå i verksamhetens kvalitetsarbete (utifrån SOSFS 2005:12).

Behandlingsutvärdering

Alla psykoterapeuters behandlingar utvärderas kontinuerligt genom ett skattningsformulär där konfidenterna anger hur nöjda de är med den hjälp de fått. Varje konfident ombeds att anonymt fylla i formuläret i vårt väntrum i samband med sitt sista samtal på mottagningen. I formuläret inbjuds konfidenten att betygsätta den hjälp denne fått utifrån olika aspekter samt får möjlighet att komma med egna synpunkter. När vi får höga betyg på utvärderingarna förstår vi att vi gjort ett jobb som har uppskattats och varit till nytta. En presentation av våra behandlingsutvärderingar kommer inom kort.

Evidensbaserade metoder

När det gäller våra psykoterapeutiska behandlingsmetoder är det viktigt för oss att dessa bygger på bästa möjliga vetenskapliga grund, det vill säga är evidensbaserade. Klicka här om du vill läsa mer om psykoterapiforskning samt se vår referenslista.