Stadgar

S:t Lukas förening i Göteborg

§ 1   Föreningens namn, medlemskap

Föreningens namn är S:t Lukas i Göteborg.

Den som är intresserad av föreningens ändamål kan bli medlem genom att erlägga en av årsmötet fastställd årsavgift. Beslut om uteslutning ur föreningen fattas av styrelsen.

Föreningen är medlem i Förbundet S:t Lukas.

§ 2    Ändamål

S:t Lukas

 • erbjuder människor mötesplatser för att arbeta med sin psykiska hälsa och sina livsfrågor
 • erbjuder psykoterapi, handledning, personal- och krisstöd samt utbildning
§ 3   Verksamhet

Verksamheten utgår från S:t Lukas värdegrund.

Föreningen

 • ska erbjuda mötesplatser för människor som önskar dialog om livsfrågor
 • kan utifrån riktlinjer som styrelsen för förbundet S:t Lukas fastställer vara huvudman för en eller flera S:t Lukasmottagningar
 • kan vara huvudman för utbildningsverksamhet
§ 4   Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av minst 5 ledamöter.

Styrelsens ordförande, som tillika är föreningens ordförande, utses av årsmötet för en tid av ett år. Styrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år. Varje år sker val av halva antalet av dessa ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

Styrelsen utser föreningens representant (er) i förbundets fullmäktige.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Verksamhetschef för mottagning ska närvara vid styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt och med möjlighet att till protokollet anmäla avvikande mening.

§  5  Verksamhetschef

Verksamhetschef vid mottagning ansvarar under styrelsen för mottagningens verksamhet. Verksamhetschef utses av styrelsen efter godkännande av styrelsen för Förbundet S:t Lukas.

§ 6  Säte och firmateckning

Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 7  Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 8  Revisorer

Årsmötet utser för en tid av ett år två revisorer samt två suppleanter för dessa.

§ 9  Årsmöte

Årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Vid detta möte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare.
 2. Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd.
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 4. Styrelsens och, i förekommande fall, verksamhetschefens årsberättelse med årsbokslut för föregående års verksamhet.
 5. Fastställande av i årsbokslutet intagna resultat- och balansräkningar för föregående års verksamhet.
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av ordförande i styrelsen, tillika föreningens ordförande, för ett år.
 9. Val av övriga ledamöter i styrelsen för två år.
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter för ett år.
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
 12. Utseende av valberedning
 13. Ärenden som väckts av styrelsen eller av medlem i föreningen och som upptagits i kallelsen.

Vid lika röstetal gäller den mening, som årsmötets ordförande biträder, utom vid val, då lotten avgör.

§ 10  Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte hålls när styrelsen finner skäl till detta eller om det begärs av minst en femtedel av föreningens medlemmar.

§ 11  Kallelse

Kallelse till möte med föreningens medlemmar utfärdas skriftligen av styrelsen. Kallelse ska ske senast två veckor före mötet.

§ 12  Ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna erfordras samstämmiga beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Beslut omändring av stadgarna ska fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster.   Föreningens stadgar ska godkännas av styrelsen för Förbundet S:t Lukas.

§ 13  Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösning fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Av dessa möten ska ett vara årsmöte.

I händelse av föreningens upplösning ska dess behållning överlämnas till Förbundet S:t Lukas, eller sammanslutning som övertagit dess uppgifter, för att användas i enlighet med föreningens ändamål. Skulle detta inte vara möjligt äger den vid föreningens upplösande fungerande styrelsen att bestämma om medlens användning.