Välkommen till S:t Lukas Göteborg

Personal

Hos oss arbetar leg. psykoterapeuter, leg. psykologer och organisationskonsulter. Vi har även konsulter och underleverantörer knutna till vår verksamhet. Vi arbetar över hela länet och har egna centrala möteslokaler i Göteborg, Mölndal och Borås.


Anita Nauclér

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Jag har arbetat som psykolog sedan år 2000, med huvudsaklig inriktning mot arbets- och organisationspsykologi sedan år 2007. De områden jag har arbetat med länge, samt valt att fördjupa mig inom är ledarskapsfrågor, konflikthantering, handledning, chefscoaching, stresshantering samt gruppanalys/grupputveckling. Utöver organisationsuppdrag är personalhandledning ett stort arbetsområde. Jag handleder flera olika yrkeskategorier inom flera typer av verksamheter – kommunala (socialtjänst, HVB hem, familjeenheter), regionala (vårdcentraler, sjukhus), statliga (polismyndigheten) samt idéburna organisationer.

Jag har lång erfarenhet av utvecklingsarbete och handledning med ledningsgrupper, chefer på verksamhets- och enhetsnivå, HR, personalgrupper, fackliga företrädare och enskilda medarbetare. Mina uppdrag finns inom privata företag, kommun/landsting samt idéburna sektorer.

Organisatoriskt arbetar jag utifrån era specifika behov och er specifika situation. Jag skräddarsyr således mina metoder i samråd mer er, efter just er verklighet och aktuella svårigheter.

Vid individuell utveckling såsom psykoterapier eller medarbetarstöd, arbetar jag också anpassat efter klientens behov och målsättning. Jag är ACT (acceptance commitment theory), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt PDT (psykodynamisk terapi) utbildad.

Jag har tidigare varit anställd inom privat och offentlig företagshälsovård, kommunal psykologenhet, socialtjänst, skola/förskola samt ungdomsmottagning.


Anna Järvbring

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare

Till mig är du välkommen för att samtala om till exempel stress, ångest, existentiella frågor, nedstämdhet, relationsproblem eller vid kris och sorg. Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med lång erfarenhet av samtalet som arbetsmetod inom områden som socialtjänst, skola, studenthälsovård, kvinnosjukvård, cancersjukvård samt rehabilitering. I mitt förhållningssätt är jag aktiv och ser den terapeutiska alliansen som central i arbetet. Jag tar emot både unga, vuxna och äldre i samtal.

Du kan komma till mig med en tydlig idé om vad du behöver, men också om du tillsammans med mig önskar utforska frågor som rör livet, mening och relationer. Tillsammans försöker vi förstå hur dina erfarenheter präglar ditt sätt att tänka och agera i nuet. Målet med samtalen är att du skall få hjälp att hitta nya förhållningssätt och strategier till lidandet i dagsläget och framåt i livet. Mitt arbete vilar på psykodynamisk och affektfokuserad grund, och jag arbetar utifrån ett relationellt perspektiv. Här på S:t Lukas arbetar jag med både individer i samtal och handledning av arbetsgrupper.

Arbetar på vår Boråsmottagning och finns fr.o.m 3 juni 2024 på måndagar på vår Göteborgsmottagning.


Anna Wellsandt

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare

Jag är socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator och handledare, med lång erfarenhet av behandlingsarbete inom vuxenpsykiatrin och av samtal inom den idéburna sektorn. Till mig kan du komma för samtal som individ, som par och som familj. Jag arbetar även med psykosocial handledning för grupper och enskilda.

Under vårt gemensamma arbete kommer jag att använda mig av min utbildning inom systemisk psykoterapi framförallt, men då jag har ett integrativt sätt att bedriva terapi på, finns inslag från andra psykoterapeutiska inriktningar. Livet erbjuder med- och motgångar. Tillsammans utforskar vi ditt sammanhang och vad som genererar mening och utveckling för dig.
Välkommen!


Christine Bjerger

Socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, aukt. psykoterapihandledare, EMDR II

Jag är leg psykoterapeut, socionom och handledare. Har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom akutsjukvård och primärvård. Du kan få hjälp med oro och ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla, relationsproblematik, kris och trauma, stress, utmattning samt arbetsrelaterade problem. 


Christina Berg

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare, aukt. familjerådgivare

Jag är socionom, leg. psykoterapeut, handledare och auktoriserad familjerådgivare. Jag har arbetat med myndighetsutövning och öppenvårdsbehandling inom Socialtjänsten barn och familj samt ett antal år inom den kommunala familjerådgivningen. Jag har grundutbildning inom EFT (emotionell fokuserad parterapi), Motiverande samtal samt parsexualitet och familjeliv. Idag arbetar jag främst med par och familjer inom familjerådgivningen där det i första hand handlar om kommunikationsbrister, konflikter, otrohet, samlevnadsfrågor men även föräldra- och barn relationer. I samtalen fokuserar jag på både den enskildes och parets behov och att öka förståelsen för sig själv som person och för sin partner. Jag arbetar också med grupphandledning. 


Christer Borg

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationspsykolog, handledare

Jag har under 20 år drivit eget företag med konsultation och behandling. Som konsult har jag främst arbetat med process- och ärendehandledning, utbildning, konflikthantering, grupputveckling och arbetsmiljökartläggningar. Jag har skapat och genomfört kurser och föreläsningar, dels på uppdrag inom konflikthantering, kommunikation och utvecklings- samt krispsykologi, dels med projektet ”Psykologer Föreläser” vilket var öppna föreläsningar av yrkesverksamma psykologer.

Jag har god erfarenhet av att handleda personal inom familjehemsverksamhet, missbruksbehandling, anstalt och frivård, utredning och anpassat boende, skola och omsorgsverksamhet samt inom Försvarsmakten. Det övergripande syftet med handledningen är att stödja medarbetarna att upprätthålla professionalism, utveckla förhållningssätt till andra och sig själv, kommunicera och dela kunskap inom gruppen samt att som handledare bidra med adekvat psykologisk kunskap.

Som psykoterapeut har jag varit verksam på Borås Psykoterapiinstitut och egen mottagning i centrala Göteborg. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsrelaterade problem som stress, konflikter, emotionell utmattning, yrkesroll och kommunikation vilket naturligtvis även påverkar oss privat.

Jag har en psykodynamisk grund vilken jag successivt utvecklat och anpassat genom kontinuerlig vidareutbildning inom teori och metodik för mitt arbete som organisationspsykolog, handledare och psykoterapeut.


Filip Lindkvist

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Jag är legitimerad psykolog med många års erfarenhet av arbets- och organisationspsykologi och jag är utbildad handledare. Som organisationspsykolog och handledare arbetar jag med individer och grupper i arbetslivet, såväl medarbetare som chefer. Jag har fördjupade kunskaper och erfarenheter av ledarskapsutveckling genom chefshandledning och chefscoaching, grupp- och teamutveckling och konflikthantering. Som organisationspsykolog arbetar jag aktivt och lösningsfokuserat utifrån varje uppdrag i syfte att nå önskad förändring. Mitt arbete grundar sig i teorier om ledarskap samt grupper- och organisationers fungerande och utveckling.   

Jag arbetar också med enskilda i form av medarbetarstöd och andra typer av stödsamtal. Målet här är att möta varje enskild individ och tillsammans hitta utvecklingsstödjande strategier och verktyg för att hantera utmaningar och svårigheter. Mitt arbete i dessa sammanhang grundar sig i teorier som exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi), PDT (psykodynamisk korttidsterapi) och ACT (acceptance commitment therapy) 


Isabel Abrahamsson

Områdeschef Organisation & Ledarskap, leg. psykolog, organisationspsykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi, handledare

Jag är legitimerad psykolog med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Jag arbetar med grupputveckling, chefshandledning, konflikthantering, kris- och förändringsarbete, ledarskapsutveckling, handledning och stresshantering. Jag har erfarenhet av handledning och utvecklingsarbete med ledningsgrupper, chefer på verksamhets- och enhetsnivå, HR, personalgrupper, fackliga företrädare och enskilda medarbetare. Mina uppdrag finns inom såväl privata företag, offentlig förvaltning som idéburen sektor. I mina uppdrag har jag ett konsultativt förhållningssätt, där jag tillsammans med dig som chef eller medarbetare identifierar utvecklingsområden och medverkar i att realisera förändring, utifrån ett lösningsfokuserat och processinriktat arbetssätt. Du är varmt välkommen att kontakta mig så att vi tillsammans kan undersöka frågeställningar eller utmaningar i just din arbetssituation!

Utöver att arbeta med arbetslivsinriktade uppdrag är jag också kursledare för S:t Lukas två specialistutbildningar för psykologer; Organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning samt Chefshandledning. Tidigare har jag arbetat inom företagshälsovård och jag utbildar mig till specialist inom arbets- och organisationspsykologi.


Helena Sandgren

Socionom, leg. psykoterapeut KBT, handledare

Jag är legitimerad psykoterapeut med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) inriktning, socionom och handledare. Jag har erfarenhet av psykologisk behandling inom primärvården och inom stress- och smärtrehabilitering, både privat och offentlig. Du som söker hjälp kan befinna dig i någon typ av kris, lida av nedstämdhet, oro och ångesttillstånd, stress, relationsproblem eller har en vilja att utvecklas som person. Ofta finns ett önskemål om att förstå uppkomsten av problemen och att få till stånd en förändring i livssituationen. Tillsammans undersöker vi vad i dina tankar, känslor, beteenden och omgivning som hindrar dig från att må bra och leva ditt liv fullt ut. Under behandlingens gång skapar vi förutsättningar för varaktiga förändringar, utifrån dina mål. Du kommer att få verktyg för att kunna hantera framtida utmaningar och strategier för att möta svårigheter. Du kommer att ha en aktiv roll i din behandling och får med dig hemuppgifter efter varje session för att behandlingen ska vara så givande som möjligt.   


Jennie Skoglund

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare


Johan Conse

Socionom, leg. psykoterapeut

Vi människor behöver ha riktning och känna meningsfullhet i det vi företar oss för att må bra. Tillvaron är flyktig och pågår på många nivåer samtidigt. Det är oundvikligt och väldigt mänskligt att hamna i olika kriser längs vägen. Tillsammans utforskar vi dina roller och sammanhang och hur du kan komma vidare.

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Jag har 20 års erfarenhet av samtalsbehandling inom offentlig och privat verksamhet.

Jag träffar enskilda personer och par i samtal. Det kan handla om nedstämdhet, oro, ångest, stress, relationsproblematik, konflikter och krisreaktioner. Ja, livet och allt däremellan helt enkelt. Jag har även erfarenhet av spelberoende och riskbruksbehandling.

Välkommen!


Johan Granfors

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationspsykolog, handledare

Är leg. psykolog sedan 1998 och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning sedan 2011. Arbetar främst med grupp, individ och organisationsuppdrag för ideella, offentliga och privata uppdragsgivare.

Arbetat med individuppdrag såsom handledning, rehabilitering, stresshantering, psykoterapi och arbetsförmåga. En bredd av uppdrag och frågeställningar som har lärt mig betydelsen av att fortsatt vara nyfiken, öppen och ödmjuk för alla jag möter i mitt arbete. Varje individ är expert på sitt liv och jag är en professionell hjälp på vägen att se på frågor och symtom som inte låter sig lösas med nuvarande kunskap och strategier.

Har stor erfarenhet att som handledare stötta ledare att hantera krav, behov och resurser i sitt uppdrag . Framför allt tror jag på ledarskap som baseras på tillitsskapande beteenden. Beteenden som utmärks av att ledaren är tydlig i sina förväntningar på arbetet, ger tydlig feedback på utfört arbete och är hjälpsam om det uppstår problem i arbetet.

Arbetar med chefshandledning både individuellt och i grupp. Handledningen kan ha olika inriktningar, exempelvis undersökning av chefens organisatoriska förutsättningar, strategier, beteenden och identifierade utvecklingsområden. Jag erbjuder också stöd i praktiska ärenden gällande lednings- och styrningsfrågor, personalärenden, arbetsmiljö, konflikter, samarbetsproblem, förändrings- och utvecklingsfrågor.

Jag har stor erfarenhet av tidiga och kreativa uppdragsdialoger och konsultationer med chefer som behöver ett professionellt stöd för att reflektera över sina handlingsalternativ och perspektiv. Har egen chefserfarenhet för specialister inom företagshälsovård som gett mig en helt unik inblick i lednings- och styrningsfrågor och betydelsen av att som chef se och påverka sina organisatoriska förutsättningar.

Har vidareutbildningar i bland annat neuropsykologi, utvecklande ledarskap (UL), GDQ, konflikthantering, konsultation och handledningsarbete.

Jag har god kunskap om evidensbaserade modeller inom organisationsförändringar och ledarskap.


Lars Norén

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare. Jag arbetar utifrån utgångspunkten att varje människa är unik och att varje möte är unikt. Det inledande målet i en behandling är att skapa en dialog där dina problem och dilemman får ta plats. För att uppnå en förändring ser vi på din aktuella situation och undersöker rötterna, orsakerna till problemen. Till vår hjälp har vi din reflektionsförmåga och önskan om och vilja till förändring, samt min erfarenhet som psykolog och psykoterapeut. Jag utgår ifrån en psykodynamisk grund, med vidareutbildning inom KBT, systemteori och neuropsykologi. Välkommen! 


Lill Molén

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare, cert. EMDR

LILL TAR TILLSVIDARE INTE EMOT NYBESÖK


Malin Wänerlind

Socionom, leg. psykoterapeut, aukt. psykoterapihandledare

Tidvis i livet möter vi påfrestningar, hamnar i kris, i en svår livssituation eller får problem i våra relationer. Vi kan t.ex uppleva ångest, nedstämdhet, stress eller utmattning. Då behövs stöd, vägledning eller hjälp till bearbetning och insikt. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete inom både offentlig och privat verksamhet. Jag har utbildning och långvarig erfarenhet av bl.a kris, trauma och sorgbearbetning. Jag erbjuder bl.a. kortare och längre fokuserade terapier, stödjande samtal, krisstöd och sorgbearbetning. Jag tar emot vuxna, ungdomar och par. Är utbildad handledare och lärare inom psykoterapi. Jag arbetar med olika typer av process- och metodhandledning och har erfarenhet av handledningsuppdrag inom verksamheter som kommunal förvaltning, socialpsykiatri, sjukvård och kyrkan.  Välkommen!


Maria Ericsson

Socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, handledare

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med en bakgrund inom Barn och ungdomspsykiatri och Socialtjänstens familjebehandling.  De flesta av oss hamnar vid några tillfällen i livet i situationer som vi har svårt att reda ut på egen hand och ofta påverkas våra relationer. Jag möter främst par och familjer i familjerådgivning där det kan röra sig om kommunikationsbekymmer, olösta konflikter, otrohet, sex och samlevnadsfrågor, kris, förälder/barnrelationer med mera. Jag tar även emot enskilda individer för terapi och ger handledning till grupper.  


Maria Wall

Socionom, leg. psykoterapeut

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar utifrån en psykodynamisk inriktning med existentiell grund. Jag har tidigare lång erfarenhet av samtalsbehandling inom socialtjänst med barn, ungdomar och deras familjer samt inom Ungdomsmottagning. Jag är hbtq-diplomerad.

Jag tar emot enskilda individer i terapi men även par och familjer. När vi ses försöker vi tillsammans se vilket behov som finns hos dig eller hos er som par, vilket kan handla om relationsproblem, konflikter, existentiella kriser eller andra svåra livssituationer som kan leda till ångest, nedstämdhet eller stress. Tillsammans kommer vi vidga och fördjupa din kännedom om dig själv för att du lättare ska förstå dig själv och dina relationer och på så sätt utvecklas och komma vidare i din livssituation.

Arbetar på vår Mölndalsmottagning och på onsdagar på vår mottagning i Göteborg.


Maria Westerdahl

Leg. psykoterapeut, leg. sjuksköterska, handledare

Jag är leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut och handledare. Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grund, men använder även andra inslag i samtalen för att du som enskild eller ni som par ska utvecklas. 


Petronella Bergkvist

Socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator

FÖRÄLDRALEDIG T.O.M NOV 2024

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av behandlingsarbete inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, HVB och den idéburna sektorn.

Jag arbetar främst med par och familjer inom familjerådgivningen, men också med enskilda individer i terapi. Jag utgår från dina/era specifika behov och önskemål i samtalen som kan röra sig om kommunikationssvårigheter, konflikter, kris, otrohet, sex- och samlevnad, föräldra- och barnrelationer och dyl.

Arbetar på vår Mölndalsmottagning.


Per Reinhardt

Leg. psykolog, organisationspsykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi, handledare

Jag är legitimerad psykolog med inriktning mot organisationspsykologi. I mitt arbete som organisationspsykolog trivs jag med att arbeta med utveckling av ledningsgrupper och arbetsgrupper. Jag har även stor erfarenhet av att arbeta med psykosociala arbetsmiljökartläggningar och med att stötta organisationer i att arbeta med sin psykosociala arbetsmiljö.  Jag är utbildad handledare och arbetar med grupp- och chefshandledning. Jag arbetar även med utbildning och är kursledare för Sankt Lukas organisationskonsultutbildning.

Utöver organisationspsykologi arbetar jag också med individuella stödjande/utvecklande kontakter och då framförallt med metoder under paraplybegreppet kognitiv beteendeterapi (KBT), exempelvis Acceptance och Commitment Therapy/training (ACT). Jag har erfarenhet av företagshälsovård, psykiatri och har arbetat på institutet för stressmedicin i Göteborg.  Jag arbetar med personlig utveckling, stressproblematik, utmattning, oro och ångestproblematik, depression och krisreaktioner. När du kommer till mig så undersöker vi tillsammans vad i dina tankar, känslor och i det du gör som hindrar dig från att må bättre eller utvecklas vidare som person. Tillsammans arbetar vi fram strategier för att bryta dina mönster och leva ditt liv mer som du vill leva det.


Pia Andersson

Leg. psykolog, handledare

Jag möter enskilda personer, par och grupper som leg. psykolog och handledare. Tillsammans formulerar vi vad som är svårt för dig/er och på vilket sätt svårigheterna kan vara i vägen. Under de senaste 25 åren har jag i olika verksamheter mött barn, unga, unga vuxna, vuxna, par och grupper utifrån olika frågeställningar.

Utifrån min erfarenhet och kompetens hittar vi tillsammans vägar och strategier som kan vara till hjälp för er. Jag integrerar metoder och modeller. Mitt förhållningssätt är konsultativt, lösnings- och processinriktat. Vi ses utifrån dina behov och din/er situation. Jag är hbtq-diplomerad.


Tina Jonsson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare

Ibland kan man behöva samtala med någon om svårigheter och utmaningar i livet. Det kan handla om händelser som plötsligt förändrar ens tillvaro eller att man upplevt problem under en längre tid eller har funderingar kring existentiella frågor. I psykoterapi ges möjlighet att bättre förstå och hantera det vi möter hos oss själva, i våra relationer och i olika livssituationer. 

Jag är psykolog, psykoterapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi har tidigare arbetat många år i vuxenpsykiatri och har lång erfarenhet av psykoterapi. Jag arbetar med olika former och svårighetsgrad av psykisk ohälsa, kriser och personlig utveckling och har en grundläggande teoretisk bas inom det psykodynamiska fältet. I psykoterapi innebär det bland annat att den sökandes unika person, historia och den terapeutiska relationen är central för arbetet. Jag arbetar också med handledning i verksamheter som behandlar och hjälper andra, enskilt eller i grupp. 


Tone Klingenstierna

Områdeschef Psykoterapi & Handledning, leg. psykolog, handledare


Lena Danielsson

Administratör, reception


Uni Andersson

Avtalskunder, projektledare ITDaniel Oscarsson

VD/Verksamhetschef, organisationskonsult, leg. psykologUtbildningskandidater

Vid psykoterapimottagningen erbjuds både individuell psykodynamisk psykoterapi och KBT till reducerat pris hos terapeuter under utbildning.

Terapeuterna går en legitimationsgrundande 3-årig psykoterapeututbildning med inriktning mot vuxna (90 hp) på Högskolan Sapu – Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB. De har kontinuerlig handledning inom utbildningens ram av leg. psykoterapeut med handledarutbildning.

Samtalen sker en gång/vecka, samma veckodag och tid, kvällstid efter 17:30. Samtalen filmas i utbildningssyfte.
Kostnad student (steg 2)  495 kr/45 min
Kostnad student (steg 1)   295 kr/45 min

För bokning eller frågor ring: 031-58 85 00.

Studerande vid Psykoterapeutprogrammet steg 2 med start ht 2022

  • Hanna Rosenqvist
  • Cecilia Åström

Studerande vid Psykoterapeutprogrammet steg 2 med start ht 2023

  • Linda Dyrefelt
  • Maria Litsegård
  • Sara Diding

Studerande vid Psykoterapeutprogrammet steg 1 med start ht 2023

  • Elin Carlson
  • Karin Lundin