Personal

Hos oss arbetar leg. psykoterapeuter, leg. psykologer och organisationskonsulter. Vi har även konsulter och underleverantörer knutna till vår verksamhet. Vi arbetar över hela länet och har egna centrala möteslokaler i Göteborg, Mölndal och Borås.


Anna Stenholm

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Jag är leg. psykolog med inriktning mot Organisation & Ledarskap. Jag har mer än 10 års erfarenhet av arbete inom företagshälsovård och är van att möta komplexa utmaningar på alla organisationsnivåer. Jag har bred kompetens gällande utveckling och handledning av chefer och ledningsgrupper, grupputveckling, konflikthantering, förändringsarbete, utbildning och grupphandledning.

Behöver du konsultation eller insatser för att utveckla ditt ledarskap, din arbetsgrupp eller stöd i att hantera svåra situationer som uppstått på arbetsplatsen är du välkommen att kontakta mig.

031- 58 85 27 076-677 23 28
anna.stenholm@sanktlukas.se


Anita Nauclér

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Jag har arbetat som psykolog sedan år 2000, med huvudsaklig inriktning mot arbets- och organisationspsykologi sedan år 2007. De områden jag har arbetat med länge, samt valt att fördjupa mig inom är ledarskapsfrågor, konflikthantering, handledning, chefscoaching, stresshantering samt gruppanalys/grupputveckling. Utöver organisationsuppdrag är personalhandledning ett stort arbetsområde. Jag handleder flera olika yrkeskategorier inom flera typer av verksamheter, såsom t ex socialtjänst, HVB hem, familjeenheter, vårdcentraler samt idéburna organisationer.

Jag har lång erfarenhet av utvecklingsarbete och handledning med ledningsgrupper, chefer på verksamhets- och enhetsnivå, HR, personalgrupper, fackliga företrädare och enskilda medarbetare. Mina uppdrag finns inom privata företag, kommun/landsting samt idéburna sektorer.

Organisatoriskt arbetar jag utifrån era specifika behov och er specifika situation. Jag skräddarsyr således mina metoder i samråd mer er, efter just er verklighet och aktuella svårigheter.

Vid individuell utveckling såsom psykoterapier eller medarbetarstöd, arbetar jag också anpassat efter klintens behov och målsättning. Jag är ACT (acceptance commitment theory), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt PDT (psykodynamisk terapi) utbildad.

Jag har tidigare arbetat inom privat och offentlig företagshälsovård, kommunal psykologenhet, socialtjänst, skola/förskola samt ungdomsmottagning.

031-58 85 04 0706-58 85 45
anita.naucler@sanktlukas.se


Christina Berg

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare, aukt. familjerådgivare

Jag är socionom, leg. psykoterapeut, handledare och auktoriserad familjerådgivare. Jag har arbetat med myndighetsutövning och öppenvårdsbehandling inom Socialtjänsten barn och familj samt ett antal år inom den kommunala familjerådgivningen. Jag har grundutbildning inom EFT (emotionell fokuserad parterapi), Motiverande samtal samt parsexualitet och familjeliv. Idag arbetar jag främst med par och familjer inom familjerådgivningen där det i första hand handlar om kommunikationsbrister, konflikter, otrohet, samlevnadsfrågor men även föräldra- och barn relationer. I samtalen fokuserar jag på både den enskildes och parets behov och att öka förståelsen för sig själv som person och för sin partner. Jag arbetar också med grupphandledning. 

031-58 85 13 076-677 23 27
christina.berg@sanktlukas.se


Christine Bjerger

Socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, aukt. psykoterapihandledare

Jag är leg psykoterapeut, socionom och handledare. Har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom akutsjukvård, primärvård och som konsult inom Göteborgs Stad. Du kan få hjälp med oro och ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla, relationsproblematik, kris och trauma, stress, utmattning samt arbetsrelaterade problem. 

031-58 85 06 0766-77 23 22
christine.bjerger@sanktlukas.se


Filip Lindkvist

Leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Jag är legitimerad psykolog med många års erfarenhet av arbets- och organisationspsykologi och jag är utbildad handledare. Som organisationspsykolog och handledare arbetar jag med individer och grupper i arbetslivet, såväl medarbetare som chefer. Jag har fördjupade kunskaper och erfarenheter av ledarskapsutveckling genom chefshandledning och chefscoaching, grupp- och teamutveckling och konflikthantering. Som organisationspsykolog arbetar jag aktivt och lösningsfokuserat utifrån varje uppdrag i syfte att nå önskad förändring. Mitt arbete grundar sig i teorier om ledarskap samt grupper- och organisationers fungerande och utveckling.   

Jag arbetar också med enskilda i form av medarbetarstöd och andra typer av stödsamtal. Målet här är att möta varje enskild individ och tillsammans hitta utvecklingsstödjande strategier och verktyg för att hantera utmaningar och svårigheter. Mitt arbete i dessa sammanhang grundar sig i teorier som exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi), PDT (psykodynamisk korttidsterapi) och ACT (acceptance commitment therapy) 

031-58 85 07 0766-77 23 37
filip.lindkvist@sanktlukas.se


Helena Sandgren

Socionom, leg. psykoterapeut KBT, handledare

Jag är legitimerad psykoterapeut med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) inriktning, socionom och handledare. Jag har erfarenhet av psykologisk behandling inom primärvården och inom stress- och smärtrehabilitering, både privat och offentlig. Du som söker hjälp kan befinna dig i någon typ av kris, lida av nedstämdhet, oro och ångesttillstånd, stress, relationsproblem eller har en vilja att utvecklas som person. Ofta finns ett önskemål om att förstå uppkomsten av problemen och att få till stånd en förändring i livssituationen. Tillsammans undersöker vi vad i dina tankar, känslor, beteenden och omgivning som hindrar dig från att må bra och leva ditt liv fullt ut. Under behandlingens gång skapar vi förutsättningar för varaktiga förändringar, utifrån dina mål. Du kommer att få verktyg för att kunna hantera framtida utmaningar och strategier för att möta svårigheter. Du kommer att ha en aktiv roll i din behandling och får med dig hemuppgifter efter varje session för att behandlingen ska vara så givande som möjligt.   

031-58 85 18 076-677 23 32
helena.sandgren@sanktlukas.se


Isabel Abrahamsson

Områdeschef Organisation & Ledarskap, leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

FÖRÄLDRALEDIG T.O.M MARS 2023
Jag är legitimerad psykolog med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Jag arbetar med grupputveckling, chefshandledning, konflikthantering, kris- och förändringsarbete, ledarskapsutveckling, handledning och stresshantering. Jag har erfarenhet av handledning och utvecklingsarbete med ledningsgrupper, chefer på verksamhets- och enhetsnivå, HR, personalgrupper, fackliga företrädare och enskilda medarbetare. Mina uppdrag finns inom såväl privata företag, offentlig förvaltning som idéburen sektor. I mina uppdrag har jag ett konsultativt förhållningssätt, där jag tillsammans med dig som chef eller medarbetare identifierar utvecklingsområden och medverkar i att realisera förändring, utifrån ett lösningsfokuserat och processinriktat arbetssätt. Du är varmt välkommen att kontakta mig så att vi tillsammans kan undersöka frågeställningar eller utmaningar i just din arbetssituation!

Utöver att arbeta med arbetslivsinriktade uppdrag är jag också kursledare för S:t Lukas två specialistutbildningar för psykologer; Organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning samt Chefshandledning. Tidigare har jag arbetat inom företagshälsovård och jag utbildar mig till specialist inom arbets- och organisationspsykologi.

031-58 85 16 076-677 53 45
isabel.abrahamsson@sanktlukas.se


Jennie Skoglund

Vice verksamhetschef, leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

031-58 85 17 076-677 23 29
jennie.skoglund@sanktlukas.se


Johan Conse

Socionom, leg. psykoterapeut

Vi människor behöver ha riktning och känna meningsfullhet i det vi företar oss för att må bra. Tillvaron är flyktig och pågår på många nivåer samtidigt. Det är oundvikligt och väldigt mänskligt att hamna i olika kriser längs vägen. Tillsammans utforskar vi dina roller och sammanhang och hur du kan komma vidare.

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Jag har 20 års erfarenhet av samtalsbehandling inom offentlig och privat verksamhet.

Jag träffar enskilda personer och par i samtal. Det kan handla om nedstämdhet, oro, ångest, stress, relationsproblematik, konflikter och krisreaktioner. Ja, livet och allt däremellan helt enkelt. Jag har även erfarenhet av spelberoende och riskbruksbehandling.

Välkommen!

031-58 85 03 076-677 53 44
johan.conse@sanktlukas.se


Lars Norén

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare. Jag arbetar utifrån utgångspunkten att varje människa är unik och att varje möte är unikt. Det inledande målet i en behandling är att skapa en dialog där dina problem och dilemman får ta plats. För att uppnå en förändring ser vi på din aktuella situation och undersöker rötterna, orsakerna till problemen. Till vår hjälp har vi din reflektionsförmåga och önskan om och vilja till förändring, samt min erfarenhet som psykolog och psykoterapeut. Jag utgår ifrån en psykodynamisk grund, med vidareutbildning inom KBT, systemteori och neuropsykologi. Välkommen! 

031-58 85 23 0766-77 82 41
lars.noren@sanktlukas.se


Lill Molén

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare, cert. EMDR

031-58 85 08 0706-58 85 72
lill.molen@sanktlukas.se


Lotten Almgren

Områdeschef Psykoterapi & Handledning, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. Jag har arbetat med psykoterapi och samtal i 25 år inom olika verksamheter. Jag arbetar sedan flera år som handledare i olika verksamheter som behandlar och hjälper andra och med chefshandledning enskilt eller i grupp.  

Jag träffar även enskilda personer och par i samtal. När vi ses vid ett första samtal så hjälps vi åt att hitta vad det är du eller ni som par vill ha hjälp med och hur samtalen kan bidra till bättre förståelse och förändring i din/er situation. Jag har kompetens inom psykodynamisk terapi, KBT, ACT och IPT (interpersonell terapi) och integrerar olika metoder för att på bästa sätt hitta vägar framåt. 

031-58 85 20 0766-77 23 33
lotten.almgren@sanktlukas.se


Malin Wänerlind

Socionom, leg. psykoterapeut, aukt. psykoterapihandledare

Tidvis i livet möter vi påfrestningar, hamnar i kris, i en svår livssituation eller får problem i våra relationer. Vi kan t.ex uppleva ångest, nedstämdhet, stress eller utmattning. Då behövs stöd, vägledning eller hjälp till bearbetning och insikt. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete inom både offentlig och privat verksamhet. Jag har utbildning och långvarig erfarenhet av bl.a kris, trauma och sorgbearbetning. Jag erbjuder bl.a. kortare och längre fokuserade terapier, stödjande samtal, krisstöd och sorgbearbetning. Jag tar emot vuxna, ungdomar och par. Är utbildad handledare och lärare inom psykoterapi. Jag arbetar med olika typer av process- och metodhandledning och har erfarenhet av handledningsuppdrag inom verksamheter som kommunal förvaltning, socialpsykiatri, sjukvård och kyrkan.  Välkommen!

033-340 12 73 076-677 53 43
malin.wanerlind@sanktlukas.se


Maria Ericsson

Socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator, handledare

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med en bakgrund inom Barn och ungdomspsykiatri och Socialtjänstens familjebehandling.  De flesta av oss hamnar vid några tillfällen i livet i situationer som vi har svårt att reda ut på egen hand och ofta påverkas våra relationer. Jag möter främst par och familjer i familjerådgivning där det kan röra sig om kommunikationsbekymmer, olösta konflikter, otrohet, sex och samlevnadsfrågor, kris, förälder/barnrelationer med mera. Jag tar även emot enskilda individer för terapi och ger handledning till grupper.  

031-58 85 24 076-677 36 34
maria.ericsson@sanktlukas.se


Maria Wall

Socionom, leg. psykoterapeut

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar utifrån en psykodynamisk inriktning med existentiell grund. Jag har tidigare lång erfarenhet av samtalsbehandling inom socialtjänst med barn, ungdomar och deras familjer samt inom Ungdomsmottagning. Jag är hbtq-diplomerad.

Jag tar emot enskilda individer i terapi men även par och familjer. När vi ses försöker vi tillsammans se vilket behov som finns hos dig eller hos er som par, vilket kan handla om relationsproblem, konflikter, existentiella kriser eller andra svåra livssituationer som kan leda till ångest, nedstämdhet eller stress. Tillsammans kommer vi vidga och fördjupa din kännedom om dig själv för att du lättare ska förstå dig själv och dina relationer och på så sätt utvecklas och komma vidare i din livssituation.

Arbetar på vår Mölndalsmottagning och på fredagar på vår mottagning i Göteborg.

031-300 08 12 076-677 23 26
maria.wall@sanktlukas.se


Maria Westerdahl

Leg. psykoterapeut, leg. sjuksköterska, handledare

Jag är leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut och handledare. Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grund, men använder även andra inslag i samtalen för att du som enskild eller ni som par ska utvecklas. 

031-58 85 15 0708-10 18 29
maria.westerdahl@sanktlukas.se


Petronella Bergkvist

Socionom, leg. psykoterapeut, leg. hälso- och sjukvårdskurator

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av behandlingsarbete inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, HVB och den idéburna sektorn.

Jag arbetar främst med par och familjer inom familjerådgivningen, men också med enskilda individer i terapi. Jag utgår från dina/era specifika behov och önskemål i samtalen som kan röra sig om kommunikationssvårigheter, konflikter, kris, otrohet, sex- och samlevnad, föräldra- och barnrelationer och dyl.

Arbetar på vår Mölndalsmottagning och på fredagar på vår Göteborgsmottagning.

031-300 08 13  076-677 66 79
petronella.bergkvist@sanktlukas.se


Per Reinhardt

Teamledare Organisation & Ledarskap, leg. psykolog, organisationspsykolog, handledare

Jag är legitimerad psykolog med inriktning mot organisationspsykologi. I mitt arbete som organisationspsykolog trivs jag med att arbeta med utveckling av ledningsgrupper och arbetsgrupper. Jag har även stor erfarenhet av att arbeta med psykosociala arbetsmiljökartläggningar och med att stötta organisationer i att arbeta med sin psykosociala arbetsmiljö.  Jag är utbildad handledare och arbetar med grupp- och chefshandledning. Jag arbetar även med utbildning och är kursledare för Sankt Lukas organisationskonsultutbildning.

Utöver organisationspsykologi arbetar jag också med individuella stödjande/utvecklande kontakter och då framförallt med metoder under paraplybegreppet kognitiv beteendeterapi (KBT), exempelvis Acceptance och Commitment Therapy/training (ACT). Jag har erfarenhet av företagshälsovård, psykiatri och har arbetat på institutet för stressmedicin i Göteborg.  Jag arbetar med personlig utveckling, stressproblematik, utmattning, oro och ångestproblematik, depression och krisreaktioner. När du kommer till mig så undersöker vi tillsammans vad i dina tankar, känslor och i det du gör som hindrar dig från att må bättre eller utvecklas vidare som person. Tillsammans arbetar vi fram strategier för att bryta dina mönster och leva ditt liv mer som du vill leva det.

031-58 85 26 072-050 48 58
per.reinhardt@sanktlukas.se


Pia Andersson

Leg. psykolog, handledare

Jag möter enskilda personer, par och grupper som leg. psykolog och handledare. Tillsammans formulerar vi vad som är svårt för dig/er och på vilket sätt svårigheterna kan vara i vägen. Under de senaste 25 åren har jag i olika verksamheter mött barn, unga, unga vuxna, vuxna, par och grupper utifrån olika frågeställningar.

Utifrån min erfarenhet och kompetens hittar vi tillsammans vägar och strategier som kan vara till hjälp för er. Jag integrerar metoder och modeller. Mitt förhållningssätt är konsultativt, lösnings- och processinriktat. Vi ses utifrån dina behov och din/er situation. Jag är hbtq-diplomerad.

031-58 85 19 076-677 23 36
pia.andersson@sanktlukas.se


Thomas Ringnér

Leg. psykolog, handledare

Jag har arbetat som psykolog under drygt 15 år och har träffat människor från skilda sammanhang med många olika utmaningar och svårigheter. Mest erfarenhet har jag av utmattning, stress, självkritik, ångest, kriser och relationssvårigheter. För mig är samarbetet mellan mig och dig centralt för arbetet i terapin. När vi ses börjar vi där du är och vill ta itu med. Resan framåt stakar vi sedan ut tillsammans. Fokus i terapin är sedan att sträva mot ett mer fullödigt liv med mening och helhet. Jag utgår från kognitiv beteendeterapi och compassionfokuserad terapi, men arbetar integrativt även med andra metoder.

031-58 85 00 070-961 51 63
thomas.ringner@sanktlukas.se


Tina Jonsson

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare

Ibland kan man behöva samtala med någon om svårigheter och utmaningar i livet. Det kan handla om händelser som plötsligt förändrar ens tillvaro eller att man upplevt problem under en längre tid eller har funderingar kring existentiella frågor. I psykoterapi ges möjlighet att bättre förstå och hantera det vi möter hos oss själva, i våra relationer och i olika livssituationer. 

Jag är psykolog, psykoterapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi har tidigare arbetat många år i vuxenpsykiatri och har lång erfarenhet av psykoterapi. Jag arbetar med olika former och svårighetsgrad av psykisk ohälsa, kriser och personlig utveckling och har en grundläggande teoretisk bas inom det psykodynamiska fältet. I psykoterapi innebär det bland annat att den sökandes unika person, historia och den terapeutiska relationen är central för arbetet. Jag arbetar också med handledning i verksamheter som behandlar och hjälper andra, enskilt eller i grupp. 

031-58 85 09 076-677 23 24
tina.jonsson@sanktlukas.se


Lena Danielsson

Administratör, reception

031-58 85 00
lena.danielsson@sanktlukas.se


Uni Andersson

Avtalskunder, projektledare IT

031-58 85 21 076-677 29 87
uni.andersson@sanktlukas.se


Hanna Mattsson

Ekonom

031-58 85 22 076-677 85 07
hanna.mattsson@sanktlukas.se


Daniel Oscarsson

Verksamhetschef, organisationskonsult, leg. psykolog

FÖRÄLDRALEDIG T.O.M FEBRUARI 2023

031-58 85 10 0725-52 80 28
daniel.oscarsson@sanktlukas.se


Utbildningskandidater

Vid psykoterapimottagningen erbjuds både individuell psykodynamisk psykoterapi och KBT till reducerat pris hos terapeuter under utbildning.

Terapeuterna går på det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet, 90 hp (steg 2) med inriktning ”individuell psykoterapi med vuxna”. Terapeuterna har kontinuerlig handledning inom utbildningens ram av leg. psykoterapeut med handledarutbildning.
Kostnad: 495 kr/45 min.
För bokning eller frågor ring: 031-58 85 00.

Studerande vid Psykoterapeutprogrammet med start ht 2021

  • Erika Marklund Lyles
  • Anna Wettergren
  • Maria Kempe Harryson
  • Mikael Cedergren
  • Camilla Malm
  • Magdalena Lock

Studerande vid Psykoterapeutprogrammet med start ht 2022

  • Hanna Rosenqvist
  • Cecilia Åström